Sökning: "Rebecca Fridsäll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Fridsäll.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av hur omvårdnaden påverkas av arbetsrelaterad stress

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Rebecca Fridsäll; Anna Järbur; [2020-08-06]
    Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; patientsäkerhet; omvårdnad.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans kompetensområde innefattar att lindra lidande, förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa, detta med fokus på att ge god omvårdnad. Hög arbetsbelastning och brist på resurser har påverkat sjuksköterskan och arbetsrelaterad stress anses vara något som drabbar hälso- och sjukvården dagligen. LÄS MER