Sökning: "Rebecca Rönnberg Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Rönnberg Persson.

  1. 1. K3 eller frivillig tillämpning av IFRS? : En komparativ studie mellan redovisning av finansiella tillgångar ur ett intressentperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Rebecca Rönnberg Persson; Julia Andersson; [2018]
    Nyckelord :IFRS 9; K3s chapter 11; accounting; impairment; measurement; classification; qualitative characteristics; stakeholder theory; financial instruments; financial assets.; IFRS 9; K3s kapitel 11; redovisning; nedskrivning; värdering; klassificering; kvalitativa egenskaper; intressentteori; finansiella instrument; finansiella tillgångar;

    Sammanfattning : Efter den globala finanskrisen år 2008 riktades en stor kritik mot standarden IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Denna kritik grundade sig i att standarden var allt för komplicerad. Detta påpekades redan vid dess publicering år 1999. LÄS MER