Sökning: "Roger Wiberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Roger Wiberg.

 1. 1. Familj, vänner, lärare eller skola - vilka faktorer väger tyngst i elevers gymnasieval beroende på kön, klass och etnisk bakgrund?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emma Svensson; Roger Wiberg; [2008]
  Nyckelord :Faktorer; gymnasieval; kön; klass och etnisk bakgrund;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar olika faktorer och dess påverkan till elevers gymnasieval. Det hu-vudsakliga syftet är att jämföra och analysera dessa faktorer samt att besvara frågan huruvida faktorerna skiljer sig åt beroende på de bakomliggande faktorerna kön, klass och etnisk bak-grund. LÄS MER

 2. 2. Engelskans inflytande på svenskan : En studie av gymnasieelevers samt språklärares attityder till lånord

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emma Svensson; Roger Wiberg; [2008]
  Nyckelord :lånord;

  Sammanfattning : Debatten om engelskans inflytande på svenskan har pågått under många år. Ibland talas det om en rädsla för att det svenska språket håller på att utarmas på grund av importen av engelska ord och uttryck. Forskning visar att toleransen gentemot engelskt inflytande är högre i yngre åldrar än hos äldre. LÄS MER

 3. 3. "Den stora agadebatten"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Roger Wiberg; [2007]
  Nyckelord :aga;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar debatterna i riksdagen om aga i skolan 1958 och aga i hemmet 1979 med tyngdpunkt på vilka som var debatternas aktörer samt argument. Syftet är att komplettera tidigare forskning i detta ämne genom att göra en jämförelse, analysera samt kartlägga de motioner/riksdagsdebatter som fördes i frågan. LÄS MER