Sökning: "SU"

Visar resultat 1 - 5 av 10567 uppsatser innehållade ordet SU.

  1. 1. GLI INGREDIENTI DELL’IO. Uno studio su ”Casalinghitudine” di Clara Sereni

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Catharina Langendorf; [2019-09-10]
    Nyckelord :italienska; Casalinghitudine; Clara Sereni;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  2. 2. Tillgänglighet till sjukvården behöver förbättras - ett viktigt fynd från årets Café i entré.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Karin Cederblad; Paula Cederlöf; [2019-08-02]
    Nyckelord :tillgänglighet; personcentrerad vård; Café i entré; delaktighet; förbättringsarbete; väntetid;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ett av sjuksköterskans uppdrag är att bedriva kontinuerligt förbättringsarbete och sjuksköterskans kompetensbeskrivning belyser vikten av att aktivt involvera patienter och närstående i arbetet. Att skapa förutsättningar för att patienter och närstående ska kunna delta i vården och bidra till förbättringsarbetet är också en viktig del i ett personcentrerat förhållningssätt. LÄS MER

  3. 3. Kortare patientledtider med närakutmottagning? - En fallstudie på Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Victor Hauska; Erik Sjölund; [2019-06-20]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Långa vänte- och vistelsetider samt patienter som lämnar utan vård har listats som internationella problem på många akutmottagningar i världen. På en akutmottagning kan problem likt dessa tyda på att crowding förekommer, vilket innebär en obalans i efterfrågan av vård och utbudet av resurser, och därför bör problemen lösas snabbt. LÄS MER

  4. 4. SJÄLVSKATTAD UPPLEVELSE AV DELAKTIGHET VID HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING - En enkätstudie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Amanda Liljemark; Elin Börjesson; [2019-06-14]
    Nyckelord :participation; self-help devices; patient centered care; survey;

    Sammanfattning : Bakgrund Att vara delaktig vid hjälpmedelsförskrivning har i flera studier lyfts fram som en avgörande faktor för hur väl hjälpmedlet kommer till användning efter förskrivning. Brist på delaktighet anses vara den främsta orsaken till att nästa en tredjedel av alla hjälpmedel som idag förskrivs inte används, eller används bristfälligt. LÄS MER

  5. 5. Den ojämna fördelningens konsekvenser : En kvalitativ studie om sambandet mellan obetalt arbete, förvärvsarbete och stress

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Madeleine Nordström; Irene Uddén; [2019]
    Nyckelord :Jämställdhet; obetalt arbete; omsorg av barn; arbetsliv; stress; dubbelarbete;

    Sammanfattning : Under den senare halvan av 1900-talet och fram till idag har kvinnors möjlighet att delta i arbetslivet ökat markant i Sverige. Till stor del har detta skett med anledning av de olika reformer som införts gällande föräldraförsäkring samt satsning på barnomsorg. LÄS MER