Sökning: "Samhällsorientering"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Samhällsorientering.

 1. 1. SAMHÄLLSORIENTERING I KOMMUNAL OCH IDEELL REGI : En kvalitativ studie om lärares uppfattning om samhällsorienteringens betydelse för asylsökande och nyanlända kvinnor i deras integrationsprocesser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Johanna Lange; Emmelie Lilieqwisth; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samhällsorientering, klimatförändringar och elevers förståelse – en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johannes Evefalk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. SO-lärares relationsarbete ur ett socioekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Roos; Michaela Davidsson; [2019]
  Nyckelord :demokratisk medborgare; elever; förtroende; fostran; medborgarämne; relationer; relationell pedagogik; SO; undervisning; socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Relationsarbetet har en dubbel bemärkelse: att utveckla och upprätthålla goda relationer till elever, samt att praktiskt undervisa om relationer kopplat till SO-ämnet. De båda bemärkelserna strävar åt samma håll, att gynna elevers kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Samhällsorientering för elevgrupper med nyanlända elever : En kvalitativ studie om klasslärares undervisning och förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Tove Sundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den naturliga platsen att fråga på är sfi : En fenomenografisk studie om den interkulturella förståelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Tove Paqualin; [2018]
  Nyckelord :interkulturalitet; interkulturell förståelse; sfi; fenomenografi; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera några sfi-lärares interkulturella förhållningssätt samt hur deras förhållningssätt avspeglas i sfi-verksamheten. Detta konkretiseras genom en kvalitativ fenomenografisk forskningsansats i kombination med socialkonstruktivistisk teori. LÄS MER