Sökning: "Sofia Almström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Almström.

  1. 1. Avsiktligt självskadebeteende bland ungdomar i normalpopulationen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Angelica Deile; Sofia Almström; [2008]
    Nyckelord :deliberate self-harm; aggression; self-esteem; coping; adolescents; suicide; avsiktligt självskadebeteende; aggressivitet; självmord; coping; ungdomar;

    Sammanfattning : Avsiktligt självskadebeteende bland normalbefolkningen är ett välkänt men ännu relativt outforskat fenomen. Syftet med föreliggande studie var att kartlägga förekomst och former av, samt könsskillnader i, avsiktligt självskadebeteende i en ickeklinisk ungdomspopulation, samt att undersöka eventuella samband mellan självskadebeteende och hjälpbehov, självmordsförsök, självkänsla, copingstrategier och aggressivitet. LÄS MER