Sökning: "Sofia Ax"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Ax.

  1. 1. Se inte hinder, se möjligheter! : konflikthantering ur ett förskollärarperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Jessica Magnusson; Sofia Ax; [2021]
    Nyckelord :Konflikthantering; konflikt; förhållningssätt; relationer;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare säger att de arbetar med konflikthantering i förskolan i mötet med barnen. Vi uppmärksammade intresset för konflikthantering under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), då vi observerade förskollärarens förhållningssätt med barnen. LÄS MER