Sökning: "Stockholms Holgersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Stockholms Holgersson.

 1. 1. Vem tjänar på utbildning : En analys av skillnader i ekonomisk avkastning på utbildning utifrån klassmässig bakgrund

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hjalmar Holgersson; [2016]
  Nyckelord :utbildningsmässig avkastning; utbildningseffekter och social mobilitet;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte är att undersöka hur den lönemässiga avkastningen av utbildning skiljer sig utifrån utbildningsmässig och klassmässig bakgrund. För att analysera detta gjordes multipla linjära regressionsanalyser (OLS) med data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010. LÄS MER

 2. 2. Non-cognitive skills and prestige education : An explorative study of how non-cognitive skills affect the association between social class of origin and selection into prestigious university education in Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Edward Holgersson; [2016]
  Nyckelord :prestige education; educational field; non-cognitive skills; social class of origin;

  Sammanfattning : With the expansion of higher education in recent decades, exclusive academic qualifications have become the prominent way in which the status hierarchy of education is preserved. Much of the previous research explaining social class differences in educational attainment have focused on cognitive ability but largely overlooked the importance of non-cognitive skills for enrolling in more prestigious educational fields. LÄS MER

 3. 3. Det akademiska arvet : En kvantitativ studie av klasskillnader i utbildningsnivå och i skolbarns utbildningsaspirationer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anton Blanck; Edward Holgersson; [2014]
  Nyckelord :Utbildning; aspirationer; kulturellt kapital; rationella val; självförtroende; sekundära effekter;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats är intresset för varför det finns klasskillnader utbildningsnivå och i skolbarns utbildningsaspirationer i Sverige. Med utgångspunkt i Bourdieus teorier om utbildningssystemet och teorier om rationella val, samt med longitudinella data från Levnadsnivåundersökningarna, har två delsyften undersökts: (1) betydelsen av skolbarns utbildningsaspirationer, kulturella kapital och självförtroende för deltagande i högre studier, samt om klasskillnader i dessa faktorer delvis kan förklara klasskillnader i deltagande i högre studier, och (2) om klasskillnader i utbildningsaspirationer delvis kan förklaras av klasskillnader i kulturellt kapital och/eller i självförtroende, samt vilka faktorer som kan påverka utbildningsaspirationer. LÄS MER

 4. 4. Translation Norms, Strategies and Solutions in Lagerlöf's The Further Adventures of Nils (1911) : A Comparative Analysis of Proper Nouns and Lexical Items for Natural Phenomena

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Elin Bäckström; [2009]
  Nyckelord :translation; Lagerlöf; English; Swedish; initial norm; domestication; foreignization; översättning; nils; holgersson; engelska; selma; lagerlöf; swanston; howard; swanston howard; pedersen; toury; newmark; shiyab;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine translation norms, strategies and solutions in chapter XIII Westbottom and Lapland in The Further Adventures of Nils (Lagerlöf, 1911). In the foreword to the English translation of the novel, the translator writes that some of the purely geographical matter has been eliminated in the translation, and that cuts have been made where the descriptive matter is only of local interest. LÄS MER