Sökning: "Susanna Mannerfelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanna Mannerfelt.

  1. 1. Rent frågebaserat lärande som metod i utbildningsmaterial : En undersökning av upplevelsen och effektiviteten av rent frågebaserat lärande

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

    Författare :Susanna Mannerfelt; [2022]
    Nyckelord :question-based learning; formative feedback; pure question-based learning; e-learning; learning by doing; active learning; frågebaserat lärande; formativ återkoppling; internetbaserat lärande; lära genom att göra; aktivt lärande;

    Sammanfattning : I takt med att tekniken går framåt krävs det att företag håller sig ständigt uppdaterade genom att vidareutbilda sina medarbetare. Inom företagsutbildning finns behovet av att utveckla metoderna för lärande samt att hitta sätta att utbilda personalen mer effektivt. LÄS MER