Sökning: "aktivt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 752 uppsatser innehållade orden aktivt lärande.

 1. 1. Learn by Doing Psychology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simon Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Active learning; classroom material for psychology; experiential learning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to review material from the scientific field of psychology and where appropriate adapt it to experiential and active learning classroom experiences. The study is conducted in order to meet the Swedish curriculum for gymnasium and the courses Psychology 1 and 2. LÄS MER

 2. 2. Rutinsituationer i förskolan : En observationsstudie om förskollärares arbetssätt i förskolans hall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tea Ederborg; Emma Jansson; [2023]
  Nyckelord :Routine; Preschool; Dressing; Learning; Working methods; Communication; Rutin; Förskola; Påklädning; Lärande; Arbetssätt; Kommunikation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar i rutinsituationer samt vilka möjligheter till lärande som skapas. För att undersöka detta genomfördes fem observationer av tre förskollärare, vid påklädning i förskolans hall. LÄS MER

 3. 3. Lärares arbete med begreppsförståelse i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Marie Clarinsson; Sandra Christensen; [2023]
  Nyckelord :Matematisk begreppsförståelse; matematisk språkutveckling; mediering; scaffolding; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Problemet som vi har sett ute i matematikklassrummen är att eleverna har svårigheter med att använda och uttrycka sig korrekt med de matematiska orden och begreppen. Syftet med den här studien har därför varit att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 arbetar språk­utvecklande med matematiska ord och begrepp i undervisningen för att utveckla elevers mate­matiska begreppsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Vad är det som främjar läsutveckling i mellanåren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emil Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :early readers; elementary school; reading ability; reading comprehension; reading development; reading strategies; scaffolding; teaching method;

  Sammanfattning : Samhällets krav på läskunnighet och att utveckla sin läsning samt vad vi som lärare kan göra för att främja elevernas läsutveckling har intresserat mig. Våra styrdokument kräver ett aktivt arbete med att låta eleverna utveckla sin förmåga att läsa och Förenta Nationerna samlar statistik över hur olika länders läskunnighet ser ut. LÄS MER

 5. 5. Entreprenöriellt lärande i skolan – En intervjustudie om hur lärare upplever entreprenöriellt lärande i ett marknads- och målstyrt skolsystem

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Klara Olsson; [2022-02-23]
  Nyckelord :entreprenöriellt lärande; marknadsstyrning; målstyrning; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sex lärare ser på entreprenöriellt lärande i deras undervisning, vad begreppet innefattar och hur de uppfattar implementeringen. Studien har även avsett undersöka lärarnas syn på huruvida implementeringen kan påverka elevers inlärning, samt om de anser att entreprenöriellt lärande är förenligt med skolans bedömnings- och övriga bildningsuppdrag. LÄS MER