Sökning: "UN convention on the rights of the child CRC"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden UN convention on the rights of the child CRC.

 1. 1. ”ALLA BARN SKA HA SAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VARA DELAKTIGA” En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattning om barnkonventionen som svensk lag och hur den påverkar deras arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tyra Johansson; My Nässlander Örninge; [2021-10-04]
  Nyckelord :UN convention on the rights of the child CRC ; children s participation; discretion; social worker;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to investigate social workers' experiences of the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) into Swedish law and how it affects their work. The study is based on the following two questions; 1) in what way do social workers feel that the implementation of the CRC into Swedish law has influenced their work involving children?, and 2) how do social workers experience their discretion in applying the CRC after the convention became law? This is a qualitative study based on semi-structured, open interviews with six social workers whose tasks involve taking authoritative decisions regarding children. LÄS MER

 2. 2. ”ALLA BARN SKA HA SAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VARA DELAKTIGA” En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattning om barnkonventionen som svensk lag och hur den påverkar deras arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tyra Johansson; My Nässlander Örninge; [2021-10-01]
  Nyckelord :UN convention on the rights of the child CRC ; children s participation; discretion; social worker;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to investigate social workers' experiences of the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) into Swedish law and how it affects their work. The study is based on the following two questions; 1) in what way do social workers feel that the implementation of the CRC into Swedish law has influenced their work involving children?, and 2) how do social workers experience their discretion in applying the CRC after the convention became law? This is a qualitative study based on semi-structured, open interviews with six social workers whose tasks involve taking authoritative decisions regarding children. LÄS MER

 3. 3. Att omsätta barnkonventionen i praktiken:En kvalitativ studie av hur kommunövergripande barnrättsarbete påverkar verksamheters implementering Examensarbete i

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lotta Schneider; [2021-01-08]
  Nyckelord :Children´s Rights; ; UN Convention of the Rights of the Child; CRC; Implementation; Local Level; Municipalities; Public officials; Strategic Work;

  Sammanfattning : In January 2020 the UN Convention of the Rights of the Child (CRC) became Swedish law.Many of the rights described in the convention are provided on a local or regional level, closeto the children. LÄS MER

 4. 4. Barn och ungas rätt till stadsrummet : en studie om barnkonventionens praktiska tillämpning i kommunal stadsplanering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101); SLU/Other

  Författare :Sofie Hedman; Hanna Pettersson; [2021]
  Nyckelord :barnkonvention; kommunal stadsplanering; implementering; rätten till staden; barnperspektiv; barnvänliga städer; Norrköpings kommun;

  Sammanfattning : I dagens samhälle utgör den urbana miljön en allt vanligare uppväxtmiljö för barn och omkring 85 procent av Sveriges barn lever i städer. Till följd av allt tätare städer har barns plats, såväl fysiskt som retoriskt, begränsats att omfatta specifika platser i staden. LÄS MER

 5. 5. Offentliga arkiv och barns rättigheter : Svenska arkivinstitutioners syn på barnkonventionen, tillgänglighet och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emma Ahlerup; [2021]
  Nyckelord :Public archives; Swedish archives; United Nations Convention on the Rights of the Child; the CRC; accessibility; participation; Harry Shier’s Pathways to Participation Model.; Offentliga arkiv; svenska arkiv; Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter; barnkonventionen; tillgänglighet; delaktighet; Harry Shiers delaktighetsmodell.;

  Sammanfattning : The study examines the perception of the UN Convention on the Rights of the Child, children's participation and the accessibility for children, within public archival institutions. The notion of participation is linked to the Convention’s Article 12: respect for the views of the child, whilst accessibility is associated with Article 31: the right to leisure, play and culture. LÄS MER