Sökning: "Children´s Rights"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade orden Children´s Rights.

 1. 1. Att omsätta barnkonventionen i praktiken:En kvalitativ studie av hur kommunövergripande barnrättsarbete påverkar verksamheters implementering Examensarbete i

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lotta Schneider; [2021-01-08]
  Nyckelord :Children´s Rights; ; UN Convention of the Rights of the Child; CRC; Implementation; Local Level; Municipalities; Public officials; Strategic Work;

  Sammanfattning : In January 2020 the UN Convention of the Rights of the Child (CRC) became Swedish law.Many of the rights described in the convention are provided on a local or regional level, closeto the children. LÄS MER

 2. 2. Unika barn, unika möjligheter för delaktighet : En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på barns delaktighet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Paulina Karlsson; Emelie Turegård; [2021]
  Nyckelord :Socialsekreterare; barnkonventionen; barnutredningar; delaktighet; aktörskap; Socialworker; Children’s Rights Convention; child investigations; participation and agency;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med delaktighet i barnutredningar, syftet besvaras utifrån två frågeställningar: Hur arbetar socialsekreterare för att göra barn delaktiga i sina utredningar och vad uttrycker socialsekreterare för förbättringsområden inom barns delaktighet? Enligt socialtjänstlagen och barnkonventionen har alla barn rätt till delaktighet i alla de frågor som rör dem men i tidigare forskning framgår det att barns rätt till delaktighet inte alltid uppfylls. Studien är genomfört med kvalitativ metod där sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och unga. LÄS MER

 3. 3. Barnkonventionen och Ekonomiskt bistånd

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beatrice Skönvall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Convention on the Rights of the Child was included in Swedish legislation in January2020. The purpose of this qualitative study is to investigate if and how this has affected workpractices among social workers that investigate families in need of financial support. LÄS MER

 4. 4. ”Ett fyrkantigt yrke” : Om hur barnperspektivet riskerar att hamna i skuggan av organisationens villkor i ekonomiska biståndsärenden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jonna Ahlqvist; Maria Garmer; [2021]
  Nyckelord :Children’s rights; economic hardship; social services; legislation; guidelines; financial aid.; Barnperspektiv; fattigdom; socialtjänst; lagar; riktlinjer; ekonomiskt bistånd.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how administrators of financial aid experience that legislation and municipal guidelines take a children’s rights perspective into consideration, and whether there, within the organizational structure and its norms, is room for maneuvering in order to meet the needs of children. A children’s perspective has since long been included in Socialtjänstlagen and has only gotten stronger since The Convention on the Rights of the Child became a part of Swedish legislation. LÄS MER

 5. 5. Slöjförbud i relation till barns mänskliga rättigheter: En argumentationsanalys om debatten kring ett införande av slöjförbud i den svenska för- och grundskolan ur ett barnrättsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Kadriye Kama; [2021]
  Nyckelord :Keywords: ban of veil; child; human rights; swedish debate; argumentation analysis Nyckelord: Slöjförbud; barn; mänskliga rättigheter; svensk debatt; argumentationsanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har debatten om lagförslaget att införa ett slöjförbud i för- och grundskolan varit aktuellt under de senaste åren. Syftet med uppsatsen är att analysera argument som har framlagts i interpellationsdebatten om slöjförbud i den svenska för- och grundskolan 3 juni 2019, debatten i Malmö kommunfullmäktige 19 mars 2020 och slutligen argument av Sverigedemokraternas, samt Moderaternas motioner för ett införande av slöjförbud. LÄS MER