Sökning: "Vårdrelaterad infektion"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Vårdrelaterad infektion.

 1. 1. Sjuksköterskans möjligheter att minska risken för infektion hos patienter med perifer venkateter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Tangberg; Moa Törnblad; [2021-06-29]
  Nyckelord :Bakteriemi; Följsamhet; Förebyggande vård; Infektionsrisk; Perifer venkateter; PVK; Sjuksköterska; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den perifera venkatetern (PVK) är en vanligt förekommande medicintekniskåtgärd inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har ett självständigt ansvar för inläggningoch skötsel av PVK:n. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors följsamhet till handhygien inom sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefine Carlström; Nathalie Gutsch; [2021]
  Nyckelord :Guideline adherence; Hand hygiene; Nurses; Cross infections; Följsamhet gentemot riktlinjer; Handhygien; Sjuksköterskor; Vårdrelaterad infektion;

  Sammanfattning : Bakgrund Basala hygienrutiner inklusive handhygien är den mest fundamentala åtgärd för att förhindra smittspridning. WHO har tagit fram riktlinjer för sjukvårdspersonal när och hur handhygien ska utföras. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av basala hygienrutiner i primärvården : - en empirisk studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Britt-Louice Vince; Linda Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Primary care; compliance; hygiene routines; district nurses and health- related infection; Primärvård; följsamhet; basala hygienrutiner; distriktssköterska och vårdrelaterad infektion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Basal hygien och vård (SOSFS 2015:10) rekommenderas hur basala hygienrutiner bör efterföljas i hälso- och sjukvården. Brister i hygienrutinerna kan leda till smittspridning med vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens som följd. LÄS MER

 4. 4. Läkarchefers arbetsmiljöansvar : En kvalitativ studie om upprätthållande av basala hygienrutiner och klädregler - följsamhet inom läkargruppen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Yvonne Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Läkarchef; Hygienrutiner; Infektionskontroll; Följsamhet; Vårdrelaterad infektion;

  Sammanfattning : Introduktion Hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta för att förebygga sjukdom, skada och för tidig död. Resistenta bakteriers motståndskraft mot antibiotika utgör ett stort hot mot sjukvården. Goda hygienrutiner förhindrar smittspridning vilket leder till minskad risk för infektioner och antibiotikabehov. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska vårdmiljöns betydelse för förebyggandet avvårdrelaterade infektioner: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Hed; Erica Näsén; [2020]
  Nyckelord :Care Environment; Healthcare-associated infections; Literature review; Litteraturöversikt; Vårdmiljö; Vårdrelaterad infektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner inom olika vårdmiljöer varje dag.Detta bidrar till onödiga kostnader och ett onödigt lidande för patienten som skulle kunnaundvikas. Syfte: Att beskriva vårdmiljöns betydelse för att förebygga vårdrelateradeinfektioner. LÄS MER