Sökning: "Yosabeth Dymock"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yosabeth Dymock.

  1. 1. Vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade : En studie om att undersöka och problematisera regler inom fritidshemmet utifrån generationsmaktordningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Yosabeth Dymock; [2017]
    Nyckelord :recreation center; rules; pupil; educator; generation power structure; social construction; fritidshem; regler; elev; pedagog; generationsmaktordning; social konstruktion;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka och problematisera hur regler inverkar på den överordning pedagoger har i förhållande till elever utifrån generationsmaktordningen. Som grund för resultatet ligger kvalitativa observationer från tre fritidshem och kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger från dessa. LÄS MER