Sökning: "afasi gemensam förståelse"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden afasi gemensam förståelse.

 1. 1. Logopeders samtal med närstående till en person med afasi : En samtalsanalys

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinMedicinska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinMedicinska fakulteten

  Författare :Lisa Jansson; Emelie Höglund; [2015]
  Nyckelord :Institutional interactions; Face Threatening Acts FTA ; Conversation Analysis CA ; mitigation strategies; candidate understandings; Institutionella samtal; Face Threatening Act FTA ; Conversation Analysis CA ; avdramatiserande strategier; candidate understandings;

  Sammanfattning : I institutionella samtal såsom närståendesamtal mellan en logoped, en närstående till en person med afasi och personen med afasi råder en asymmetri gällande maktförhållandet. Asymmetrin som uppstår i det institutionella samtalet kan innebära att samtalsdeltagaren med minst makt upplever ansiktshot. LÄS MER

 2. 2. En samtalsanalytisk studie av kommunikativa strategier och professionell interaktion mellan logoped-patient med afasi och arbetsterapeutpatient med afasi

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Elena Dernroth; Annzofie Aldenholt; [2012]
  Nyckelord :Institutional discourse; speech therapist; occupational therapist; communication strategies; conversation analysis; aphasia; Institutionella samtal; logoped; arbetsterapeut; kommunikativa strategier; samtalsanalys; afasi;

  Sammanfattning : In the present study, the institutional discourse in health care was examined, focusing onspeech therapists and occupational therapists in interaction with a common patient withaphasia. The purpose of the present study was to identify common communication strategiesused in the professional conversation between a speech therapist and a patient and between anoccupational therapist and the same patient. LÄS MER

 3. 3. Analys av samtal mellan personer med afasi och logopeder/anhöriga : Användande av kommunikativa resurser i samarbete mot gemensam förståelse

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för nervsystem och rörelseorgan; Linköpings universitet/Institutionen för nervsystem och rörelseorgan

  Författare :Sofia Johansson; Pernilla Östlund; [2007]
  Nyckelord :Conversation Analysis; Aphasia; Intersubjectivity; Repetitions; Gestures; Laughter; Conversational partner; Communicative resources and Communicative functions; samtalsanalys; afasi; intersubjektivitet; upprepningar; gester; skratt; samtalspartner; kommunikativa resurser och kommunikativa funktioner;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöktes kommunikativa resurser i samtal mellan tre personer med afasi och deras respektive logoped/anhörig. Syftet var att identifiera och analysera resurser som samtalsdeltagarna gemensamt använde för att uppnå intersubjektivitet. LÄS MER