Sökning: "arbetsmiljö för barnmorskor"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden arbetsmiljö för barnmorskor.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av postpartumblödningar : En webbaserad enkätstudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Frida Brynhildsen Elfors; Agnes By; [2022]
  Nyckelord :Förlossning; samarbete; arbetsmiljö; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Portpartumblödningar (PPH) ger upphov till flest fall av mödradödlighet i världen, förekomsten och risken att dö är som högst i låginkomstländer men det har rapporterats om ökning även i västvärlden. I Sverige har cirka 7% en ICD-10 kod för PPH. LÄS MER

 2. 2. “Det här är något som man inte ger upp” : En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön inom förlossningsvården i Sverige utifrån ett kall-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Louise Eriksson; Emma Nylén; [2022]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; arbetsplatsens storlek; barnmorskor; generationsskillnader; kallyrke; psykosocial arbetsmiljö; socialt stöd; svensk förlossningsvård; åldersskillnader;

  Sammanfattning : Under en tid har media uppmärksammat den svenska förlossningsvårdens bristande psykosociala arbetsmiljö. Tidigare forskning inom ämnet består dock mestadels av kvantitativa studier och därför utförs denna studie med avsikt att kvalitativt undersöka barnmorskornas personliga upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors erfarenheter av stöd inom första året på arbetsplatsen : En webbaserad enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Natalia Hribar; Malin Kelly; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; introduktion; kvantitativ; självförtroende;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga barnmorskors erfarenheter av stöd inom första året på arbetsplatsen.Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie där data samlades in genom en webbaseradenkätundersökning som sammanställdes med deskriptiv statistik. Resultat: Totaltbesvarade 130 barnmorskor i webbenkäten. LÄS MER

 4. 4. “Man ger så mycket av sig själv men samtidigt så får man så mycket” : En intervjustudie om barnmorskors hälsa, arbetsmiljö och faktorer till att stanna kvar i yrket

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Louise Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Barnmorskor; psykisk arbetsmiljö; fysisk arbetsmiljö; stress; arbetsbelastning; fysisk aktivitet; ergonomi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka faktorer inom arbetsmiljö och hälsa som är betydande för att barnmorskor inom förlossningsvården väljer att stanna kvar och arbeta i en stressig/högbelastad arbetsmiljö. Frågeställningarna i studien var följande: 1. Hur ser barnmorskorna på sin arbetsmiljö? 2. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors inställning till vårdmodellen caseload midwifery : En kvalitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Molin; Josefin Rost; [2021]
  Nyckelord :Continuity of care; Qualitative method; Reformation; Working environment; Arbetsmiljö; Förändring; Kontinuerlig vård; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva barnmorskors inställning till vårdmodellen caseload midwifery. Metod: En webbaserad enkätundersökning med kvalitativ ansats som analyserades med induktiv innehållsanalys. Resultat: Totalt besvarade 58 barnmorskor enkäten varav fyra exkluderades. LÄS MER