Sökning: "bruna tak"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden bruna tak.

 1. 1. Vegeterade tak och deras påverkan på biologisk mångfald i urban miljö : en studie i hur vegeterade tak kan utformas för att maximera det biologiska värdet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Caroline Käck; [2016]
  Nyckelord :gröna tak; vegeterade tak; biologisk mångfald; biodiversitet; bruna tak; biotoptak; pollinatörer; fåglar; insekter;

  Sammanfattning : Då städer byggs ut och förtätas försvinner många grönområden och därmed ett flertal habitat för många arter. Samtidigt försvinner naturliga habitat i landskapet då jordbruket intensifieras och monokulturer med en hög kemikalieanvändning är vanlig. Genom att anlägga gröna tak kan man återskapa nya habitat för några av arterna. LÄS MER

 2. 2. Faktorer av betydelse för bedömning av gröna taks påverkan på biodiversitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Turi Knudsen; [2016]
  Nyckelord :gröna tak; biodiversitet; biologisk mångfald; bruna tak; urban biodiversitet; levande tak; bedömning;

  Sammanfattning : Biodiversitet är variationen av liv och är en grundsten för människans existens. Biodiversitet omfattar viktiga ekosystemtjänster genom biologiska processer och funktioner som upprätthållas i naturen, exempelvis pollinering och cirkulation av näringsämnen. LÄS MER

 3. 3. Värdet av extensiva gröna tak : ett upplevelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Anna Eriksson; [2011]
  Nyckelord :gröna tak; extensiva gröna tak; bruna tak; takvegetation; upplevelse; urbanisering; visuell kontakt; klimat; hälsa;

  Sammanfattning : Gröna tak har använts genom alla tider, men det är främst på senare år som en säker teknik i allt högre grad har bidragit till ett ökat intresse för användningen av gröna tak, i kombination med att man i allt större utsträckning har börjat förstå de positiva effekter som vegetationen har för stadens klimat och miljö. Gröna tak har i allt högre grad börjat användas för att lösa tekniska problem så som att förbättra stadsklimatet och minska dagvattenavrinning. LÄS MER