Sökning: "concrete construction quality"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden concrete construction quality.

 1. 1. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 2. 2. Arkitektoniska kvaliteter i ett arktiskt klimat : Ett gestaltningsförslag baserat på principer och strategier för klimatanpassat bostadsbyggande

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Arctic; Subarctic; Winter Cities; Northern Climate; Climate Adapted; Residential Building; Ar- chitecture; Architecture Quality; Urban Design; Kiruna; Arktisk; Subarktisk; Vinterstäder; Nord- ligt klimat; Klimatanpassad; Bostadsbyggande; Ar- kitektur; Arkitektonisk kvalitet; Urban design; Kiruna;

  Sammanfattning : Städer och samhällen har under det senaste seklet utvecklats och exploaterats längre norrut men med en avsaknad av ett tydligt arkitektoniskt formspråk anpassat för ett arktiskt och subarktiskt klimat. Somliga forskare hävdar att städer och byggnader i dessa klimat till stor del baseras på universella arkitektoniska och urbana principer, som egentligen är bättre lämpade i tempererade klimat. LÄS MER

 3. 3. En studie om konstruktörer kan minska klimatpåverkan av koldioxid från betong via kravspecifikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Frida Staffansson; [2019]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; LCA; Environmental Product Declaration; EPD; Sustainable Development Goals 2030; environmental impact; carbon dioxide equivalent; concrete quality; w c ratio; exposure class; cement; cement type; Life Cycle Assessment; LCA; Environmental Product Declaration; EPD; Agenda 2030; klimatpåverkan; koldioxidekvivalenter; betongkvalitet; vct; exponeringsklass; cement; cementtyp;

  Sammanfattning : Syfte: Byggindustrin kommer framförallt att påverkas av hållbarhetsutvecklingens framfart. FN har satt hållbarhetsmål presenterade i Agenda 2030 och för att möta dessa mål måste hållbarhet stå i fokus för både yrkesverksamma och intressenter. LÄS MER

 4. 4. GLOBALA SAMARBETEN INOM BYGGBRANSCHEN : En studie om fyra svenska företag och deras internationella samarbetspartners

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sandra Frankén; Sara Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :Offshoring; Offshored engineering; Globalization; Quality; Communication difficulties; Resource searching; Competitiveness; Offshoring; Offshored ingenjörskraft; Globalisering; Kvalité; Kommunikationssvårigheter; Resurssökande; Konkurrenskraft;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project was to find and investigate how global cooperation works in the construction industry. The goal of this work is to evaluate whether this type of solution remains profitable in the future and includes four perspectives consisting of communication, resource seeking, costs and quality. LÄS MER

 5. 5. Undervattensgjutning med självkompakterande betong

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Josefin Tanndal; Matilda Cantera Roth; [2018]
  Nyckelord :underwater casting; self-consolidating concrete; SCC; underwater concrete; washout effect; slump flow test; Undervattensgjutning; självkompakterande betong; SKB; undervattensbetong; utvaskning; flytsättmått;

  Sammanfattning : Att gjuta med betong under vatten är utmanande, och det ställs höga krav på både betongen och utförandet för att resultatet ska bli bra. Peab Anläggning har uppmärksammat en del problem med denna typ av gjutningar och ville därför tydliggöra problematiken för att öka chansen för bra resultat vid framtida undervattensgjutningar. LÄS MER