Sökning: "vad är situationsfaktorer"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad är situationsfaktorer.

 1. 1. Viktiga karaktärsdrag hos projektledare inom temporära team –En studie för att identifiera viktiga Virtues inom projektarbete på Volvo Group IT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Magnusson; Marianne Jalosalmi; [2019-02-07]
  Nyckelord :Stewardshipsteorin; Virtues; Projekt; Förtroende; Motivation; Belöningssystem.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning angående stewardshipteorin anses otillräckligenligt Teh (2016) då den inte tar hänsyn till att personer är olika och att det finnssituationsfaktorer att beakta. Hon genomförde därför en studie för att möjliggöra en bredaredefinition av stewardshipteorin och undersökningen gjordes på Svenska Handelsbanken sompräglas av en traditionell hierarkisk arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Mer kött på benen : En studie i vad som påverkar vid konsumenters val av kött i butik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Fredrik Hesselgren; Helena Zebergs; [2013]
  Nyckelord :Kött; Beslutsprocessen; Värde; Pris; Varumärken; Perception; Ursprung; Spårning;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera olika faktorer som påverkar konsumenten i dennes köpval av köttprodukter. Ämnet är högst intressant då vi idag konsumerar allt mera kött samt att det råder ett stort tvivel kring produkten. Uppsatsen har ett deduktivt angreppsätt och är utförd genom en kvantitativ undersökningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Lösning söker problem

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Carlsson; Cecilia Uhrenfeldt; [2007-06-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BakgrundIntresset för verksamhetsstyrning har ökat de senaste åren och ständigt har det uppkommit nya verktyg för att förbättra den befintliga styrningen. Business Activity Monitoring (BAM) kom in på marknaden för tre till fyra år sedan för att möta de växande kraven. LÄS MER

 4. 4. Budgetering och contingency theory - situationsfaktorerna strategi och omgivning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Lindmark; Beata Areskoug; Camilla Persson; [2004]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; budget; contingency theory; strategi; omgivning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att beskriva budgetanvändningen hos företag och utifrån ett antal situationsfaktorer analysera denna användning med contingency theory som berör ekonomistyrning. Metoden som ligger till grund för denna uppsats är både av kvantitativ och kvalitativ karaktär. LÄS MER