Sökning: "Beslutsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade ordet Beslutsprocessen.

 1. 1. Studium av beläggningar med naturstenshällar i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Rehnström; [2019]
  Nyckelord :natursten; beläggningar; hårdgjorda; ytor; hällar; Helsingborg; anläggningsprocessen;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort i samarbete med Helsingborgs stad och har i syfte att ta reda på förutsättningar att ytterliga säkra beslutsprocessen från projektstart till färdig anläggning av hårdgjorda ytor i urbana miljöer. Som beställare vill man att resultatet av ett projekt blir som förväntat, eftersom det inte alltid blir så finns det anledning att undersöka var det kan bli fel och varför. LÄS MER

 2. 2. UAV:ernas möte med en högteknologisk motståndare : en fallstudie av konfikten i Ukraina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Liam Andersson; [2019]
  Nyckelord :unmanned Arial Vehicle; UAV; OODA loop; Kill chain; electronic warfare; Ukraine; unmanned Arial Vehicle; UAV; OODA-loopen; bekämpningskedjan; telekrig; Ukraina;

  Sammanfattning : UAV:er används frekvent i samhället och med detta har den kommersiella marknaden växt. Därför är det rimligt att de används i större utsträckning i konflikter, vilket innebär att konflikter där båda parter har UAV:er som kan klassas som relativt högteknologiska möts blir troligare. LÄS MER

 3. 3. Gold plating vid implementering av EU-direktiv : Nationellt överskridande av miniminivån vid implementering av minimiharmoniseringsdirektiv i ljuset av det svenska genomförandet av IDD

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hanne Mellbye; [2019]
  Nyckelord :gold plating; direktivimplementering; minimiharmonisering; IDD; försäkringsdistribution;

  Sammanfattning : När en medlemsstats genomförande av ett EU-direktiv innebär tillförsel av ytterligare bestämmelser vilka medför en förhöjd skyddsnivå i förhållande till direktivet, innebär det utförande av gold plating. Eftersom förfarandet leder till särreglering i förhållande till andra medlemsstater uppstår därmed en konflikt med EU:s harmoniseringsambitioner på den inre marknaden. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsmäklares beslutsprocess : Beslut vid värdering av bostadsfastigheter och fastställande av utgångspris

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maja Persson; Carl-Adam Ryeskog; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; bostadsfastighet; beslutsprocess; värdering; värdehöjande faktorer; utgångspris.;

  Sammanfattning : Titel: Fastighetsmäklares beslutsprocess - Beslut vid värdering av bostadsfastigheter och fastställande av utgångspris. Problembakgrund: En bostadsaffär är för många privatpersoner den största affären i livet. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV EJ HLR-BESLUT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elvira Almgren; Anna Christensen; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Omvårdnad; Ej HLR-beslut; Erfarenheter; Kvalitativ; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal skall omedelbart utföra hjärt- och lungräddning (HLR) om en person plötsligt får ett oväntat hjärtstopp, såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande att detta inte skall utföras, detta ställningstagande benämns som ej HLR. Studier visar dock att både sjukvårdspersonal och patienter saknar kunskap kring HLR och dess riktlinjer. LÄS MER