Sökning: "dataarbetsplatser"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet dataarbetsplatser.

  1. 1. Utveckling av en mobilapplikation för arbetsmiljökartläggningar : Ett första utkast för kontorsarbetsplatser

    Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

    Författare :Ulrika Johansson; [2015]
    Nyckelord :Användarvänlighet; användbarhet; applikation; app; arbetsmiljö; bedömningsverktyg; belastningsergonomi; belastningsskaderisker; ergonomi; gränssnitt; MTO; ”människa-teknik-organisation”; riskbedömning; SAM; systematiskt arbetsmiljöarbete; kontorsarbetsplatser; dataarbetsplatser;

    Sammanfattning : I detta examensarbete, som består i att identifiera ett lämpligt innehåll samt ta fram ett första utkast till en mobilapplikation för arbetsmiljökartläggningar, står användare, teknik och organisation i fokus.Utgångspunkten har varit att modern teknik borde användas i större utsträckning inom företagshälsan. LÄS MER