Sökning: "självständigt boende"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden självständigt boende.

 1. 1. Åldrandets stora utmaningar : Upplevelser av ensamhet och social isolering hos de äldre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Brattemo; Johanna Lundin; [2021]
  Nyckelord :elderly; loneliness; social isolation; independent living; äldre; ensamhet; social isolering; självständigt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre vilket kan medföra en ökad utsatthet för ensamhet och social isolering. Ensamheten kan uppstå till följd av att partners, vänner eller bekanta dör. Både ensamhet och social isolering kan vara resultatet av åldrandets sviktande hälsa då den hos många äldre leder till fysiska begränsningar. LÄS MER

 2. 2. Från mottagare till medskapare : Ökad brukardelaktighet på ett LSS-boende via förbättrad genomförandeplanering

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Malin Hedroy; [2021]
  Nyckelord :Improvement knowledge; quality improvement; participation; housing with special services; individual plan; intellectual disability; LSS-law; Förbättringskunskap; kvalitetsförbättring; delaktighet; bostad med särskild service; genomförandeplaner; intellektuell funktionsnedsättning; LSS;

  Sammanfattning : Delaktighet är en mänsklig rättighet och är ett centralt begrepp inom funktionshindverksamheter. Brukare har rätt att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med hög delaktighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LÄS MER

 3. 3. EXPLORING ELDERLY PATIENTS´ BEHAVIOR & NEEDS INSIDE DIGITAL HEALTHCARE PLATFORMS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Veronica Hardebro; Rebecka Edblad; [2021]
  Nyckelord :digital healthcare platforms; usage behavior; elderly patients; technology acceptance model; information communication technology.; digitala vårdplattformar; användarbeteende; äldre patienter; TAM; informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Den ökande och snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har skapat ett nytt ekosystem inom hälso- och sjukvårdssektorn bestående av digitala plattformar. Detta har gjort det möjligt för patienter att söka och ta emot vård på nya sätt som tidigare inte var möjligt. LÄS MER

 4. 4. Medarbetares syn på införande av kulturaktiviteter inom äldrevården: Ett internt förändringsprojekt. : En kvalitativ studie kring implementering av vardagsnära och individanpassade kulturaktiviteter inom den kommunala äldrevården.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Lasse Magnell; [2021]
  Nyckelord :Change projects; motivation; facilitators; resistance; obstacles; Förändringsprojekt; motivation; kultur; drivkrafter; motstånd;

  Sammanfattning : Positiva hälsoeffekter kopplade till kultur har lett till allt fler initiativ på temat kultur och hälsa inom inte minst vård- och omsorgssektorn. Syftet med föreliggande kvalitativa studie har varit att rikta fokus mot själva arbetet i sig med att implementera kulturaktiviteter inom en vård- och omsorgsverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar val av lägenhet : En studie om upplåtelseformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Dennis Larsson; Fredrik Östergaard; [2020]
  Nyckelord :forms of tenure; right of tenancy; cooperative tenancy; condominium; dualistic system; unitary system; apartment; upplåtelseform; hyresrätte; kooperativa hyresrätt; bostadsrätt; ägarlägenhet; lägenhet;

  Sammanfattning : Vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform var frågan som ställdes inför detta examensarbete. Bostadsmarknaden är en komplex marknad då särdragen med just bostadsmarknaden inte finns inom någon annan marknad. Ett exempel är att en bostad inte lätt kan ersättas mot någon likvärdig bostad. LÄS MER