Sökning: "äldreboende"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade ordet äldreboende.

 1. 1. Hundens dramaturgi : En kvalitativ observationsstudie som undersöker hundens effekt på äldre inom äldrevården

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Ida Olsson; Johannes Ångman; [2024]
  Nyckelord :Elderly; Visiting dog; Retirement home; Goffman; Sence of Coherence; Äldre; Besökshund; Äldreboende; Goffman; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan hund och boende på äldreboende i olika vardagssituationer samt hur relationen mellan hund och äldre på äldreboende påverkar den äldres välbefinnande. Deltagande observationer samt en kompletterande semistrukturerad intervju har använts för att införskaffa data. LÄS MER

 2. 2. "Lever vi i en demokrati eller?" - Hur de nya bestämmelserna om dygnsvila har påverkat kärnverksamheten på ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Arta Kelmendi; Ajla Avdagic; [2024]
  Nyckelord :Autonomi; Work-life balance; Flexibilitet; Organisering; Ledarskap; Dygnsvila; Äldreomsorgen; Kollektivavtal; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hösten 2023 kom Artikel 3 från EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88/EG) att implementeras i det centrala kollektivavtalet ’Allmänna bestämmelser’ (AB), som sluts av arbetsgivarorganisationen SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Artikel 3, även implementerad i den svenska arbetstidslagen (1982:673), stadgar att arbetstagare ska ha minst 11-timmars dygnsvila, men arbetsgivare har kunnat göra avvikelser. LÄS MER

 3. 3. Meningsfulla aktiviteter bland äldre personer på äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Lindström Andersson; Albin Hansson Bergvall; [2024]
  Nyckelord :Arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; meningsfulla aktiviteter; äldres personers hälsa; äldreboende; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Meaningful activities are interconnected with health and well-being. When people age or their circumstances for engaging in occupations change, a loss of meaningful activities can occur, leading to illness. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av omvårdnadsåtgärder och dess effekter vid depression hos äldre på äldreboende : En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Maja Grunditz; Saga Setzer Dorji; [2024]
  Nyckelord :depression; elderly; nurse; nursing home; nursing measures; depression; omvårdnadsåtgärder; sjuksköterska; äldre; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression betraktas som den mest förekommande psykiska sjukdomen globalt och påverkar både mental och fysisk hälsa negativt. Äldre individer löper högre risk av att drabbas av depression, och övergången till pension kan ha negativ inverkan på den psykiska hälsan. LÄS MER

 5. 5. Aging in place and the sense of it: Exploring the elderly’s perspective on a nursing home located in Jönköping, Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Muhamed Krestic; [2023-06-28]
  Nyckelord :”Aging in place”; “sense of place”; place”; “well-being”; “quality of life”; “formal care”; “nursing home”; “elderly”; “välbefinnande”; “livskvalité”; “formell vård”; “äldreboende”; “äldre”;

  Sammanfattning : This study explores the experiences and perspectives of older individuals residing in a nursing home with a focus on factors influencing their well-being and quality of life. The research is guided by three key concepts: Aging in place (policies and practices that allow older adults to reside in a chosen living setting for as long as possible, while avoiding unnecessary relocation), Sense of place (subjective and emotional connections individuals have with a specific place), and place (a location that holds a set of meanings). LÄS MER