Sökning: "äldreboende"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade ordet äldreboende.

 1. 1. Livet på äldreboebde : En litteraturöversikt utifrån äldre personers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lara Aroian Andersson; Simon Karlsson; [2021]
  Nyckelord :dignity; living; nursing home; older people; leva; värdighet; äldre personer; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare forskning framgår det att sjuksköterskor upplever att det finns en brist av tid för att kunna ge äldre personer den omvårdnad han eller hon är i behov av. Det framgår även att många äldre personer är tvungna att flytta in på ett äldreboende på grund av försämrad hälsa. LÄS MER

 2. 2. ATT VÅRDA PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE : En systematisk litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fardowsa Issa; Ladimatou Ebot; [2021]
  Nyckelord :Challenges; communication; end-of-life care; nursing; qualitative.; Kommunikation; kvalitativ; sjuksköterskor; utmaningar; vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas i livets slut kan få palliativ vård i hemmet, på hospice, äldreboende och på sjukhus. Tidigare forskning visar att patienters och närståendes upplevelser är att den palliativa vården påverkas av den kunskapsnivå om palliativ vård som sjuksköterskorna besitter, av den tid som ägnas åt patientnära vård samt av den vårdform som patienten vårdas i. LÄS MER

 3. 3. ÄLDRE PERSONERS UPPLEVELSER AV ATT BO PÅ ÄLDREBOENDEN : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Ekstedt; Luna Mossberg; [2021]
  Nyckelord :elderly; environment; experiences; nursing homes; person-centered care; systematic literature review; miljö; personcentrerad omvårdnad; systematisk litteraturstudie; upplevelser; äldreboenden; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att närstående till äldre kan ha svårigheter att kunna anpassa sig till den nya boendesituationen på äldreboendet. De närstående brottas med upplevelser av både lättnad och skuld, medan sjuksköterskorna har svårt att inkludera de närstående i omvårdnaden av sina anhöriga. LÄS MER

 4. 4. Effekten av högintensiv funktionellträning på gripstyrkan hos äldrepersoner med demens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Sami Nyström; [2021]
  Nyckelord :Demens; gripstyrka; HIFE; träning;

  Sammanfattning : Syfte: Att utvärdera effekten på gripstyrkan hos äldre vuxna personer med demens som har genomgått ett träningsprogram och jämföra med en kontrollgrupp som har gjort en sittande gruppaktivitet. Delsyften varatt jämföra om det finns skillnader i effekten mellan olika demenstyper och om mängden deltagande har betydelse för effekten på gripstyrkanDeltagare: Personer över 65 år med demens som bor på äldreboende och har behov av hjälp med aktiviteter i dagliga livet (ADL). LÄS MER

 5. 5. Delegering av medicinska arbetsuppgifter : -En intervjustudie med sjuksköterskor i den kommunala äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Cecilia Nordqvist; Eva Hallström; [2020]
  Nyckelord :Delegations; District Nurses; Home Health Care; Municipal Elderly Care; Patient Safety; Nurses; Safe Care; Retirement Home; Delegeringar; Distriktssköterskor; Hemsjukvård; Kommunal äldreomsorg; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Säker vård; Äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den kommunala äldreomsorgen har sjuksköterskan ett omvårdnadsansvar i vilket det ingår att se till att äldre som bor på särskilda boenden eller har någon form av hemsjukvårdsinsatser erhåller en säker vård. Omvårdnadspersonalen har närmst kontakt med de äldre inom den kommunala omsorgen. LÄS MER