Sökning: "äldreboende"

Visar resultat 1 - 5 av 374 uppsatser innehållade ordet äldreboende.

 1. 1. Hundterapins betydelse för personer med demens som vårdas på äldreboende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Adrian Perez; Oscar Lingeberg; [2021]
  Nyckelord :Dog therapy; Animal assisted therapy; Dementia; Hundterapi; Djurassisterad terapi; Demenssjukdom;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Livet på äldreboebde : En litteraturöversikt utifrån äldre personers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lara Aroian Andersson; Simon Karlsson; [2021]
  Nyckelord :dignity; living; nursing home; older people; leva; värdighet; äldre personer; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare forskning framgår det att sjuksköterskor upplever att det finns en brist av tid för att kunna ge äldre personer den omvårdnad han eller hon är i behov av. Det framgår även att många äldre personer är tvungna att flytta in på ett äldreboende på grund av försämrad hälsa. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju det här med skyddsutrustningen" : Psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen, en kvalitativ studie om fyra vårdbiträdens upplevelse under pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Lambertz; [2021]
  Nyckelord :Care workers; demand-control-support; elder care; psychosocial work environment; work content; Arbetsinnehåll; krav-kontroll-stöd; psykosocial arbetsmiljö; vårdbiträde; äldrevård;

  Sammanfattning : Denna studie hade som syfte att beskriva hur vårdbiträden inom äldreboende och hemtjänst upplever sin psykosociala arbetsmiljö under coronapandemin. Detta genom frågeställningarna: Hur upplever vårdbiträden att deras arbetsinnehåll har påverkats av pandemin? Hur har vårdbiträdenas samarbete påverkats av pandemin? Vilka andra faktorer i den psykosociala arbetsmiljön har vårdbiträdena uppmärksammat i samband med pandemin? Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med fyra vårdbiträden inom äldreomsorgen. LÄS MER

 4. 4. Gemensam utemiljö för äldreboende och förskola : en fallstudie av två samverkanshus i två kommuner

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Norrgren; Matilda Andersson; [2021]
  Nyckelord :samverkanshus; generationsboende; allaktivitetshus; intergenerational space share; intergenerational shared sites; samverkanshus; generationsboende; allaktivitetshus; intergenerational space share; intergenerational shared sites;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker, i relation till planering, gestaltning och förvaltning, utemiljön vid två svenska samverkanshus där förskola har samordnats med äldreboende. Fenomenet är förhållandevis nytt i Sverige varför det råder brist på tillgänglig forskning och information om hur kommuner kan arbeta för att göra verksamheternas utemiljöer framgångsrika. LÄS MER

 5. 5. ATT VÅRDA PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE : En systematisk litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fardowsa Issa; Ladimatou Ebot; [2021]
  Nyckelord :Challenges; communication; end-of-life care; nursing; qualitative.; Kommunikation; kvalitativ; sjuksköterskor; utmaningar; vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas i livets slut kan få palliativ vård i hemmet, på hospice, äldreboende och på sjukhus. Tidigare forskning visar att patienters och närståendes upplevelser är att den palliativa vården påverkas av den kunskapsnivå om palliativ vård som sjuksköterskorna besitter, av den tid som ägnas åt patientnära vård samt av den vårdform som patienten vårdas i. LÄS MER