Sökning: "datainsamling tillvägagångssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden datainsamling tillvägagångssätt.

 1. 1. PERSONLIG INTEGRITET OCH DATAINSAMLING. EN KVALITATIV STUDIE OM KONSUMENTERS UPPLEVELSER AV ATT VARA FÖREMÅL FÖR ORGANISATIONERS DATAINSAMLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Engen; Ellen Uthas; [2020-02-13]
  Nyckelord :datainsamling; personlig integritet; digitalisering; övervakning; panoptism;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart har fått stor betydelse för samhället, och teknologier för att samla inoch analysera stora mängder data har vuxit fram. Organisationer kan med hjälp av informationen både kartlägga och förklara konsumenters köpbeteenden, men också erbjuda anpassad reklam. LÄS MER

 2. 2. En studie om det kompletterande uppdraget på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fredrik Liljeqvist; Jawad Jawdanisami; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; Upplevelsebaserad; Situationsstyrd; Informellt lärande; Icke-formellt lärande; Dewey; Komplettera skolan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka om och i så fall hur fritidspedagoger/grundlärare mot fritidshem arbetar med det kompletterande uppdraget. Studien grundar sig utifrån en av skolinspektionens kvalitetsgranskningar som pekar på att ett flertal fritidshem har en stor potential att höja kvalitén på sin undervisning och därigenom stimulera elevernas utveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. Hur kan elever förväntas utveckla identiteter om de inte ges möjligheten till det

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Beyer; [2020]
  Nyckelord :Subjektifikation; Identitetsskapande; Subjektifiering; Värderingsskapande;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka den roll subjektifikation har i grundskolans historieundervisning. Genom att tillämpa kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med verksamma historielärare kring en planering av ett ämnesområde, är målet att utforska lärarens inställning till olika aspekter av utvecklingen av det autonoma identitetsskapande samt hur de inkluderas eller exkluderas i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Det ansvarsfulla företagandet : En studie om hur företag inom Karlstad kommun är med och bidrar till samhällsutvecklingen av staden

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ali Al-Fadli; Ibrahim Hassen; [2019]
  Nyckelord :Företag; hållbar utveckling; CSR; klimatkompensering; samhällsutveckling.;

  Sammanfattning : Miljödiskursen som finns idag har fått en allt större betydelse i samhället. Begrepp som hållbarhet och klimatkompensering har blivit allt mer vitala och har varit verktyg för privatpersoner och företag detta för att visa sig som ansvarsfulla. Trots detta så har miljöproblemet ökat. LÄS MER

 5. 5. Feedback : En studie om hur ett gränssnitt för återkoppling av feedback kan utformas med hjälp av användare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Jennie Weidenberg; [2019]
  Nyckelord :Feedback; web surveys; interaction; Thinking-aloud; prototypes; Feedback; datainsamling; webb; interaktion; Thinking-aloud; prototyper;

  Sammanfattning : Idag utför de flesta företag någon form av datainsamling för att undersöka vad deras användare har för åsikter om deras produkter. Det kan exempelvis ske genom webbplatsundersökningar, telefon, mejl eller via personlig kontakt där användare antingen blir tillfrågad att lämna feedback eller där användaren själv önskar ta kontakt med företaget för att lämna sina synpunkter. LÄS MER