Sökning: "deep reading"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden deep reading.

 1. 1. Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anna Vallin; [2021]
  Nyckelord :didactics; intervention study; Upper Secondary School; reading strategies; Swedish; the design of study questions; surface understanding; deep understanding; surface reading; deep reading; didaktik; djup förståelse; djup läsförståelse; gymnasium; interventionsstudie; lässtrategi; svenska som ämne; textfrågors utformning; ytlig förståelse; ytlig läsförståelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som elev läsa och tillgodogöra sig en läst text beskrivs som antingen ytlig läsningeller djup läsning. Ytlig läsning beskrivs innebära ytlig förståelse och att läsningen där stannarvid textens sakinnehåll och vid detaljer. LÄS MER

 2. 2. Lässtrategier i matematikundervisningen : En studie om lärares arbete med matematiska textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexandra Widen; [2020]
  Nyckelord :Mathematics; Text task; Reading comprehension; Reading strategies; Reciprocal teach-ing; Transactional strategies instruction; Concept-oriented reading instruction.; Matematik; Textuppgifter; Läsförståelse; Lässtrategier; Reciprok undervisning; Trans-aktionell strategiundervisning; Begreppsorienterad undervisning;

  Sammanfattning : Text information is frequently found in mathematics education. For students to gain an understanding of how to handle the text tasks, a competent teacher is required to provide the students with different kinds of tools to read mathematical text problems. LÄS MER

 3. 3. Traffic Sign Recognition Using Machine Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sharif Sharif; Joanna Lilja; [2020]
  Nyckelord :Traffic sign detection; Machine Learning; Image Recognition; Object Identification; Igenkänning av trafikskyltar; Maskininlärning; Bildigenkänning; Objektidentifikation;

  Sammanfattning : Computer vision is an area in computer science that attempts to give computers the ability to see and recognise objects using varying sources of input, such as video or pictures. This problem is usually solved by using artificial intelligence (AI) techniques. The most common being deep learning. LÄS MER

 4. 4. Design Principles for Visual Object Recognition Systems

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Zebh Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :deep learning; image classification; object recognition; visual object recognition; TensorFlow; computer vision;

  Sammanfattning : Today's smartphones are capable of accomplishing far more advanced tasks than reading emails. With the modern framework TensorFlow, visual object recognition becomes possible using smartphone resources. This thesis shows that the main challenge does not lie in developing an artifact which performs visual object recognition. LÄS MER

 5. 5. Matters of materiality : researchers' use of print and digital formats for academic reading

  Master-uppsats,

  Författare :Siri Anne Pihlstrøm; [2020]
  Nyckelord :Academic reading; researchers; digital reading; reading practices; materiality; affordance; screen; print;

  Sammanfattning : Searching, accessing, reading, and storing academic literature is increasingly done with the help of digital devices. This master’s thesis presents the results of a qualitative study on researchers’ academic reading practices, including the surrounding practices of searching for and storing the literature. LÄS MER