Sökning: "digitalisering lön"

Hittade 1 uppsats innehållade orden digitalisering lön.

  1. 1. Revision i tider av social distansering : En kvantitativ studie av revisionsbranschen under Coronapandemin

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Annie Nordmark; Angelica Willstein; Klara Otteborn; [2021]
    Nyckelord :Audit quality; audit fees; concern assessment; going concern; audit procedures; human capital; audit staff salaries; crisis management; auditing; digitalization; work from home; Covid-19; “Big Four”.;

    Sammanfattning : Titel: Revision i tider av social distansering Inledning: En kris är något som påverkar det normala och bidrar till en avvikelse i en organisation. Coronapandemin har bland annat satt krav på implementering av hemarbete och dess strategier. En revisors roll i företaget är att ge en rättvisande bild av företagets finansiella information. LÄS MER