Sökning: "efter döden"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade orden efter döden.

 1. 1. Psykisk ohälsa i samband med cancerdiagnos

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophia Köhlin; Helena Saeb; [2021-06-28]
  Nyckelord :Cancer; Personcentrerad vård; Psykisk ohälsa; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en omtalad sjukdom som ofta förknippas med döden. Sjukdomen är enpåfrestande sjukdom som kan förändra människan både fysiskt och psykiskt. Cancerpatienterupplever oftast ett starkt lidande tillsammans med sjukdomen inför och efter de olikabehandlingarna mot cancern. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser när familjemedlem ges palliativ vård i hemmet - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sana Afrasyab; Elmira Jarvandi; [2021-02-25]
  Nyckelord :Palliativ vård; hemsjukvård; anhöriga; erfarenheter; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler väljer att dö i hemmet där de känner sig trygga och har sina nära ochkära i livets slutskede. För att uppnå ett minskat lidande för patienten och dess anhöriga ilivets slutskede är en familjecentrerad och personcentrerad vård viktig att utgå från. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Fritz; Daniel Hällström; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home; Next of kin; Nursing; Palliative care; Relationship; Hemmet; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Relation; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 miljoner människor runt om i världen är i behov av palliativ vård varje år. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Miguel Johansson; Heaven Tesfayesus; [2021]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Experience; Qualitative; Surviving; Erfarenhet; Hjärtstopp; Kvalitativ; Överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige rapporterades cirka 61 781 fall av hjärtstopp utanför sjukhus underåren 1990–2011. Vid ett hjärtstopp krävs det att åtgärder snabbt sätts in för att patientenska överleva. Att överleva ett hjärtstopp är vanligen en traumatisk upplevelse som ävenkan leda till kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av transitionen från kurativ till palliativ vård på IVA : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Lovisa Fransson; [2021]
  Nyckelord :next of kin; transition; end-of-life care; intensive care; experiences; närstående; transition; vård i livets slut; intensivvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av patienterna som avlider på intensivvårdsavdelningar gör detta efter att ett beslut tagits att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling. Närstående kan påverkas på olika sätt när vården går från kurativ till palliativ, bland annat kan upplevelser av bristande kommunikation från personalen leda till psykiska symtom i efterförloppet. LÄS MER