Sökning: "etiska reflektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden etiska reflektioner.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av tvångsåtgärder inom den slutna sjukvården. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Izabella Andersson; Felicia Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterskor; tvångsåtgärder; erfarenheter; slutenvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan har en central roll när patienter vårdas med tvång och det råder kunskapsbrist om sjuksköterskors erfarenheter av tvångsåtgärder. Syftet med studien var att sammanställa och beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda med tvångsåtgärder inom slutenvården. LÄS MER

 2. 2. Att lyssna med ögon och öron : En intervjustudie av förskollärares upplevelser om barns integritet i relation till pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felice Persson; Siri Rönnmyr; [2018]
  Nyckelord :dokumentation* integritet* förskollärare* etik* synliggörande*;

  Sammanfattning : I förskolan ska barns lärande dokumenteras men samtidigt ska deras integritet respekteras vilket kan skapa ett dilemma för förskollärare. Med pedagogisk dokumentation synliggörs barnen, både i och utanför förskolan, vilket medför ett behov av kunskaper om etik, integritet och GDPR. LÄS MER

 3. 3. Gender is not what you see : Transgender people's experiences of identity, health and well-being- An interview study

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Mood; Emma Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Transgender; Health; Identity; Empathy; Treatment; Well-being; Ethical issues; Transperson; Hälsa; Identitet; Empati; Bemötande; Välmående; Etiska problem;

  Sammanfattning : Background: In India transgender people have a legacy of representation and acceptance dating back thousands of years within the Hindu religion. However, studies show that transgender people in today’s indian society experience lack of social rights and are discriminated towards when it comes to employment, housing and healthcare. LÄS MER

 4. 4. "Och kroppen som blev slagen var ingen människa" : Belysning av skolans värdegrund utifrån två av Jessica Schiefauers romaner.

  M1-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Elin Jönsson; [2016]
  Nyckelord :värdegrund; När hundarna kommer; Schiefauer; Pojkarna; gymnasieskolan; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Undersökningens två syften är att visa vilka värdegrundsrelaterade frågor som kan väckas utifrån Jessica Schiefauers romaner Pojkarna och När hundarna kommer samt hur man kan motivera att läsa dem i svenskundervisningen i gymnasieskolan. Metoden för undersökningen är litteraturstudier där romanerna och tidigare litteraturdidaktisk forskning behandlas. LÄS MER

 5. 5. Handlingsutrymme vid utmanande beteende på LSS-boende - personalens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Anna sjöberg; [2016]
  Nyckelord :utmanande beteende; Handlingsutrymme; LSS; LSS-boende; stödpersonal; funktionsnedsättning; challenging behaviour; special needs; handlingsmöjlighet; moraliskt projekt; kvalitativ; vinjett; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på boende enligt LSS upplever sitt handlingsutrymme i förhållande till utmanande beteende. Samt att undersöka vad det är som styr personalens handlande vid olika situationer. Studien belyser stödpersonal på LSS-boendes komplexa yrkesroll. LÄS MER