Sökning: "eutrofiering"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet eutrofiering.

 1. 1. Våtmarkens kapacitet - kan en våtmark optimeras för att minska såväl eutrofiering som brunifiering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Josefina Almén; [2019]
  Nyckelord :wetland; brownification; DOC; nutrients; water quality; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to changes in land use, as well as impacts from the climate change, our inland waters are now exposed to problems such as eutrophication and brownification. This complicates management to develop clean drinking water, as well as it leads to anoxic bottoms and reduces primary production. LÄS MER

 2. 2. Fosforsorptionskapaciteten i djupa jordlager : En kemisk analys av fosforadsorption i svenska grus- och sandjordar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Charlotte Ekstrand; Camilla Hamberg; [2019]
  Nyckelord :phosphorus; phosphate; oxalate; pyrophosphate; eutrophication; adsorption; ICP; AutoAnalyzer; fosfor; fosfat; oxalat; pyrofosfat; eutrofiering; adsorption; ICP; AutoAnalyzer;

  Sammanfattning : Det största hotet mot våra vattenmiljöer idag är eutrofieringen - överskottet av näringsämnen orsakat av avlopp och jordbruk. För att motverka detta krävs mer kunskap kring uppträdandet av fosfor i jord och, mer specifikt, fosforsorptionskapaciteten i sand- och grusjordar. LÄS MER

 3. 3. Flytande våtmarksöar i vattenreningssyfte i tempererade klimat : med fokus på urbana miljöer, plantval & näringsreducering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ylva Granberg; [2019]
  Nyckelord :flytande våtmarksö; floating treatment wetlands; vattenkvalitet; eutrofiering; näringsreducering; kväve; fosfor; bredbladigt kaveldun; jättegröe; bladvass;

  Sammanfattning : Ett ökat problem med övergödning i vattendrag, sjöar och hav kan ses runt om i världen, till följd av bland annat en växande urbanisering och en reducering av naturligt förekommande växthabitat, som ex. våtmarker. LÄS MER

 4. 4. Orsaker till Vattenaloes (Stratiotes aloides L.) omfattande utbredning i Limsjön, Leksand, Dalarna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Elena Bröms; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om Limsjön belägen i Leksands kommun, Dalarnas län. Limsjön är en del av Österdalälven som ligger i östra delen av kommunen. Området är en våtmark och omfattar cirka 95 hektar varav 25 hektar utgörs av sjön. Det är en betydelsefull fågelsjö, Natura-2000 och ett rekreationsområde. LÄS MER

 5. 5. Svensk matkonsumtion och dess påverkan på ekosystemtjänster : Hur svenskens påverkan på ekosystemtjänster genom matkonsumtion förändrats sedan 1960-talet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Ella Berglund; Filip Gavefalk; Jakob Linderstam; Arvid Malm; Sandra Sjöbäck; [2019]
  Nyckelord :Acidification; ecosystem services; environmental impact; equivalents; eutrophication; sustainability; Swedish food consumption; water use.; Ekosystemtjänster; ekvivalenter; eutrofiering; försurning; hållbarhet; klimatpåverkan; livsmedelskonsumtion; vattenanvändning.;

  Sammanfattning : Due to an increasing global population and changes in diets the impact of food consumption on the world’s ecosystems and their services has become more significant. The purpose of this project has been to investigate how the impact on ecosystem services from Swedish food consumption has changed over time and if this development is sustainable or not. LÄS MER