Sökning: "examensarbete miljö bygg"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden examensarbete miljö bygg.

 1. 1. Klimatkalkyler inom vatten- och avloppsbranschen - En analys av hur klimatkalkyler kan bli en rutin i nyanläggningsprojekt för vatten- och avloppsledningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Hanna Barkevall; Olivia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :klimatkalkyl; livscykelanalys; vatten och avlopp; ledningsprojekt; anläggningsarbete; klimatberäkning; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur vatten- och avloppsbranschen (VA-branschen), i relation till övrig bygg- och anläggningssektor, arbetar med klimatkalkyler idag. Detta har gjorts för att identifiera vilka som är de grundläggande förutsättningarna som krävs för att klimatkalkyler ska bli en rutin i nyanläggningsprojekt för VA-ledningsnät och vad VA-branschen behöver utveckla utifrån branschens förutsättningar idag. LÄS MER

 2. 2. Implementering av nya lagkrav inom byggprojekt såsom klimatdeklarationer : En intervjustudie samt enkätstudie gällande implementering av nya lagkrav

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Philip Lundgren; Adam Ghebreyesus; [2022]
  Nyckelord :Klimatdeklarationer; energideklarationer; BAS P; BAS U; implementering av lagkrav; byggprojekt;

  Sammanfattning : The greenhouse effect is a global threat to our planet. If the world is to achieve the goals set, drastic changes need to take place. 21% of greenhouse gas emissions in Sweden stem from the construction and real estate sector. LÄS MER

 3. 3. Återbrukets potential - fastighetsägares möjligheter att skapa incitament för återbruk vid hyresgästanpassningar av kommersiella kontorslokaler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Charlotte Larsson; Maria Carlsson; [2022]
  Nyckelord :återbruk; hyresgästanpassning; kontorsinredning; interiöra byggprodukter; klimatpåverkan; fastighetsägare; hyresgäst; incitament; reuse; tenant improvement; office furniture; interior construction products; climate impact; landlord; tenant; incentives; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschen står idag för ungefär en femtedel av Sveriges nationella växthusgasutsläpp. Majoriteten av branschens ansträngningar för att minska utsläppen har fram tills idag fokuserat på hållbar nyproduktion och energieffektiviseringar av byggnader vilket har motiverats med att detta har ansetts vara de områden som ger upphov till störst utsläpp. LÄS MER

 4. 4. På väg mot återanvändning och återvinning av hög kvalitet - En studie över hinder och lösningar för cirkulära materialflöden i bygg- och rivningsbranschen samt hur detta påverkas av implementeringen av PBL 10 kap. 6, 11, 19 §§

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Elin Johansson Fager; Filippa Johansson; [2022]
  Nyckelord :Byggavfall; rivningsavfall; återbruk; återvinning; cirkulär ekonomi; avfallsminimering; kontrollplan; hinder; lösningsförslag; tillsyn; plan- och bygglagen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden the building sector is responsible for a third of the waste generated yearly, with the exception of mining waste, whilst the building and property sector generates a fifth of the national greenhouse gas emissions. As buildings are getting more and more energy efficient it becomes increasingly important to investigate the climate footprint from the materials themselves. LÄS MER

 5. 5. Lean production in the aggregate stone industry: The road to becoming more sustainable and productive : A case study for a Swedish construction company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ludwig Abrahamsson; Oscar Ramsten; [2022]
  Nyckelord :Construction industry; Aggregate stone industry; Quarry; Sustainability; Production; Productivity; Management; Mass Balance; Circular Economy; Lean; Lean Construction; Waste; Overproduction; Eco-driving; Open-pit; Gravel; Workflow; Byggbranschen; Stenindustrin; Bergtäkt; Hållbarhet; Produktion; Produktivitet; Förvaltning; Massbalans; Cirkulär ekonomi; Lean; Lean konstruktion; Slöserier; Överproduktion; Eco-driving; Stenbrott; Grustäkt; Arbetsflöde;

  Sammanfattning : The aggregate stone industry produces stone – a critical material for the construction industry value chain, and is, thus, a valuable resource for building materials, highlighting the society’s need for critical products. The stone is mined and refined in so-called quarries. LÄS MER