Sökning: "extra stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 921 uppsatser innehållade orden extra stöd.

 1. 1. De som kunde kommit före oss : En inblick i den historiska romanen genom en karaktärsanalys av Jan Guillous Brobyggarna och Vilhelm Mobergs emigrantepos.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alice Ahl; [2024]
  Nyckelord :Jan Guillou; Brobyggarna; Vilhelm Moberg; Utvandrarna; Invandrarna; Nybyggarna; Sista brevet till Sverige; Den historiska romanen;

  Sammanfattning : I denna uppsats ämnar jag undersöka den historiska romanen som koncept genom en karaktärsanalys av fyra romaner av Vilhelm Moberg: Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige, samt en av Jan Guillou: Brobyggarna. Dessa romaner är alla uppbyggda kring karaktärer som besitter mycket beslutsamhet och kampvilja, även om Jan Guillous karaktärer uppvisar kvaliteter som oftare associeras med superhjältar. LÄS MER

 2. 2. Inkluderas alla barn i förskolans utbildning och undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ida Pettersson; Emma Ölund; [2024]
  Nyckelord :Förskola; inkludering; kommunikation; samspel; specialpedagogik; utbildning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur förskollärare uppfattar anpassningen av förskolan för barn i behov av särskilt stöd i undervisningen och om det främjar inkludering i förskoleutbildningen. Utgångspunkten är en kvalitativ forskningsansats, där datainsamlingsmetoden utgår från semistrukturerade intervjuer och från det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 3. 3. Barn i behov av särskilt stöd : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar för att få barn i behov av särskilt stöd inkluderade i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sophie Olsson; Elin Nyberg; [2024]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; anpassning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar med barn i behov av särskilt stöd och hur de blir inkluderade i förskolan. För att besvara studiens syfte har vi formulerat två frågeställningar: Vilken syn har förskollärare på barn i behov av särskilt stöd? Hur inkluderas barn i behov av särskilt stöd i den dagliga verksamheten i förskolan i samband med lek, undervisning och aktiviteter?   Den föreliggande studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod och baseras på semistrukturerade intervjuer med sex stycken förskollärare, geografiskt utspridda inom Sverige. LÄS MER

 4. 4. Skrivdiskurser i kursen svenska som andraspråk 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Johanna Piel; [2024]
  Nyckelord :skrivdiskurser; Ivanič; svenska som andraspråk; skrivundervisning; läroböcker;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera vilken skrivundervisning som presenteras för elever i kursen svenska som andraspråk 1 och därmed bidra med kunskap om vilken skrivundervisning som erbjuds eleverna. Mer specifikt undersöks, med stöd i Ivaničs (2004) skrivdiskurser och med kvalitativ textanalys, på vilket sätt skrivdiskurser är framträdande i läroböcker för kursen. LÄS MER

 5. 5. "Eleven har svårt att sitta stilla" : En dokumentanalys om åtgärder och behovsbeskrivningar i åtgärdsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Blunck; Petra Bubicic Piros; [2024]
  Nyckelord :Dokumentation; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Blunck, Jenny och Bubicic Piros, Petra (2024). ”Eleven har svårt att sitta stilla” En dokumentanalys om åtgärder och behovsbeskrivningar i åtgärdsprogram. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER