Sökning: "förmögenhetsutveckling"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet förmögenhetsutveckling.

 1. 1. Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser : överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Carl Filip Hjälte; Magnus Wretemark; [2019]
  Nyckelord :generationsskifte; skog; förmögenhetsutveckling; skogsägande; skogsöverlåtelse;

  Sammanfattning : En stor andel av svenskt skogsbruk bedrivs inom ramarna för familjeägda, ofta mindre, skogsfastigheter. Generationsskiftena utgör en utmaning för dessa familjeskogsbruk, bland annat på grund av de stora värdena i fastigheten, de långa omloppstiderna, skattelagstiftningen och syskons lagenliga krav på kompensation. LÄS MER

 2. 2. Investerande i hög direktavkastning på den svenska aktiemarknaden : En empirisk studie av investeringsstrategin Dogs of the Dow applicerad på den svenska aktiemarknaden mellan åren 2004–2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Christoffer Wallenius; Jimmy Shamon; [2011]
  Nyckelord :Dogs of the Dow; Dividend yield; Investment strategy; Abnormal return; SIX Trust; Treynor’s; Jensens alpha; Holding Period Return.; Dogs of the Dow; Direktavkastning; Investeringsstrategi; Överavkastning; SIX Trust; Treynor’s; Jensens alfa; Holding Period Return.;

  Sammanfattning : Problemformulering: Går det att uppnå en signifikant återkommande överavkastning samt riskjusterad överavkastning i förhållande till den svenska aktiemarknaden genom systematiskt följande av investeringsstrategin “Dogs of the Dow”?Syfte: Syftet är att undersöka huruvida teorin ”Dogs of the Dow” är applicerbar på den svenska aktiemarknaden i sökandet efter en signifikant återkommande överavkastning i förhållande till marknaden. Med detta hoppas det finnas en positiv differens av den riskjusterade överavkastningen gentemot index. LÄS MER

 3. 3. De svenska hushållens skuldsättning : En ekonometrisk analys av faktorer bakom hushållens skuldsättningsbeteende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Linda Karlsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras hur utvalda faktorer inverkar på de svenska hushållens skuldsättning. Detta görs genom att två olika ekonometriska modeller skattas på två olika skuldkvoter. Skuldkvoterna som används är skulder i förhållande till disponibel inkomst och skulder per hushåll. LÄS MER