Sökning: "försvarsexport"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet försvarsexport.

  1. 1. Att möjliggöra fysisk skada : En normativ studie av rätten till säkerhet och implikationerna för vapenexport

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Jonathan Demner; [2020]
    Nyckelord :liability; liability to be killed; right to security; enable harm; ethical; rätten till säkerhet; fysisk skada; etik; moral; etisk analys; skada; vapenexport; krigsmaterielexport; försvarsexport; moraliskt tillåtlig; krigsmateriel; deduktiv individualism; fysisk säkerhet; möjliggöra skada; tankeexperiment;

    Sammanfattning : .... LÄS MER