Sökning: "food packaging"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden food packaging.

 1. 1. Översilningsytors potential att rena lakvatten från PFAS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emma Larsson; [2020]
  Nyckelord :PFAS; leachate; overland flow area; waste facility; waste; landfill; PFAS; lakvatten; översilningsytor; avfallsanläggning; avfall; deponi;

  Sammanfattning : Poly- and perfluorinated alkyl substances (PFASs) is a group of more than 5000 different substances, of which all consist of a fluorinated carbon chain resulting in a strong bond. Most of these substances are shown to be persistent, bioaccumulative and toxic for both humans and the environment. LÄS MER

 2. 2. Retursystem för take away-förpackningar i Sverige : En utvärdering av hinder för ett välfungerande retursystem ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siri Sinimaa; Jean-Ling Yeung; [2020]
  Nyckelord :Reutilization; reuse; survey; single-use plastic; system of reuse; deposit-return system; Återanvändning; återbruk; enkätundersökning; engångsplast; återbrukssystem; pantsystem;

  Sammanfattning : På europeiska stränder utgör plast som bland annat muggar och bestick en stor andel av det marina skräpet. För att begränsa resursanvändning och nedskräpning bedriver IVL Svenska Miljöinstitutet ett forskningsprojekt där ett retursystem för take away-förpackningar implementerats på elva restauranger och kaféer i Sverige. LÄS MER

 3. 3. The Making of ‘Sustainable Consumerism’ - A critical discourse analysis of the discourse of sustainability found in Oatly’s product advertisements

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lindkvist Julia; [2020]
  Nyckelord :critical discourse analysis; AIDA; advertising strategies; sustainability discourse; Oatly;

  Sammanfattning : With the help of various advertising strategies this study addresses the Swedish, plant-based food-production company Oatly, and their advertisements to see how the discourse on sustainability is approached. By using critical discourse analysis, and primarily Fairclough’s three-dimensional-model for analysing discourse (1989, 1995) as well as the marketing framework AIDA, these advertisements have been analysed to see how the company manages to tempt and persuade their consumers into consumption. LÄS MER

 4. 4. Mindre plastfilm vid lastsäkring : En fallstudie hos Martin & Servera

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Padeloglou; Moa Ullgren; [2020]
  Nyckelord :Securing cargo; wrapping film; packaging; food industry; multicriteria analysis; greenhouse emission; Lastsäkring; plastfilm; förpackning; livsmedelsindustrin; multikriterieanalys; CO2-utsläpp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots plastfilmen negativa miljöpåverkan används den idag i hög utsträckning som förpackningsmaterial vid lastsäkring, detta då plastens materialegenskaper överträffar andra konkurrerade material. Plastfilm är ett förbrukningsmaterial, vilket gör att det inte kan återanvändas och stora mängder avfall skapas. LÄS MER

 5. 5. Vinn mot svinn - En studie som belyser hur producenter kan hjälpa konsumenter att minska sitt omfattande matsvinn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lisa Erichs; Amelie Hansson; [2020]
  Nyckelord :matsvinn; datummärkning; förpackningar; livsmedel; producentansvar; förvaring; hållbarhetsdatum; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nature has provided us with delicious and nutritious food for many years. It is estimated that one third of all edible food is wasted globally. This means a substantial loss of resources. Consumers are unaware of the great amount of avoidable food waste that is created from household consumption and the environmental impact it has. LÄS MER