Sökning: "frågor i utvecklingssamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden frågor i utvecklingssamtal.

 1. 1. En kartläggning av medarbetarsamtal i två organisationer : En studie mellan två organisationers medarbetarsamtal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fredrik Johansson; Philip Meiton; [2018]
  Nyckelord :Medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; utvärdering; verksamhetsutveckling; personlig utveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av två organisationers medarbetarsamtal. Förutsättningarna för de olika organisationerna skiljer sig på flera plan då de verkar i olika branscher, antalet anställda och geografisk placering i Sverige. LÄS MER

 2. 2. "...men jag vågar inte." : Om att stärka barns integritet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jill Kampe; [2018]
  Nyckelord :integritet; fritidshem; relationer; praktisk klokhet; yrkesetik; samtal;

  Sammanfattning : Det här är en vetenskapliga essä om hur vi pedagoger ska förhålla oss till sådant som barn berättar för oss i förtroende, under utvecklingssamtal på fritidshemmet. Genom min reflektion utforskar jag olika etiska perspektiv, som kan hjälpa mig i hur jag kan förhålla mig till samtalen samt undersöker vad som sker i det mellanmänskliga mötet mellan pedagoger, barn och föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Borde jag säga det? : En essä om mötet mellan pedagog och föräldrar i förskolans utvecklingssamtal

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Svensson; [2017]
  Nyckelord :parent-teacher conference; assessment; regulation; power; norms; normality; discourse; rules; utvecklingssamtal; bedömning; regelverk; makt; normer; normalitet; diskurser; regler;

  Sammanfattning : This essay is about my experience of planning and implementing two separate parent-teacher conferences. In these two parent-teacher conferences I am faced with various options which I perceive as difficult to assess. LÄS MER

 4. 4. Elevledda utvecklingssamtal : Elevers upplevelser av elevledda utvecklingssamtal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Annika Johansson; Linda Landén; [2017]
  Nyckelord :elevledda utvecklingssamtal; utvecklingssamtal; elevinflytande; återkoppling;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur elever upplever elevledda utvecklingssamtal, utifrån följande frågeställningar: - Hur beskriver elever elevledda utvecklingssamtal? - Vad är syftet med elevledda utvecklingssamtal enligt elever? - Hur upplevs elevledda utvecklingssamtal av elever? För att få svar på dessa frågor genomfördes intervjuer med 20 elever i årskurs 4-9, på fyra olika skolor, som arbetar med elevledda utvecklingssamtal. Eleverna är i huvudsak positiva i sin uppfattning om elevledda utvecklingssamtal. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar kring arbete med utvecklingssamtal : Ett huvudmannaperspektiv i en liten kommun

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Charlotte Helgesson; [2017]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; Pedagogiskt ledarskap; Rektor; Styrdokument; Skolutveckling; Formativ bedömning;

  Sammanfattning : Denna undersökning har försökt belysa lärares uppfattningar kring arbete med utvecklingssamtal i en liten kommun. Med en induktiv, explorativ ansats har en kvantitativ undersökning genomförts. Studien har samlat in data med hjälp av en enkätundersökning som skickats ut till alla lärare i en kommuns grundskolor. LÄS MER