Sökning: "glyfosat"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet glyfosat.

 1. 1. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Li Skillö; [2021]
  Nyckelord :parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Sammanfattning : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. LÄS MER

 2. 2. Gråbo : biologi och kontroll

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Cecilia Ward; [2021]
  Nyckelord :allergi; Artemisa vulgaris L; bekämpning; gråbo; flerårigt ogräs; kontroll; pollen; reducerad jordbearbetning; spridning;

  Sammanfattning : Gråbo (Artemisa vulgaris L.) är ett flerårigt örtogräs. Arten finns spridd över hela världen och trivs framför allt på torrare, lättare jordar men har börjat öka på jordar med annan textur och fuktförhållanden. Ofta stöter man på gråbo i dikeskanter, på ruderatmarker och på åkern. LÄS MER

 3. 3. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Albin Hidén; [2020]
  Nyckelord :alleopati; conservation agriculture; glyfosat; glyfosatförbud; herbicid; herbicidresistens; jordbearbetning; mellangrödor; ogräs; ogräskonkurrens; ogräskontroll; reducerad jordbearbetning; växtföljd;

  Sammanfattning : Ogräs har oftast större betydelse för en grödas avkastning än både skadeinsekter och växtsjukdomar. Ogräskontroll sker i huvudsak med användning av herbicider och jordbearbetning. En överanvändning av selektiva herbicider under lång tid har lett till att ogräspopulationer har utvecklat resistens mot dessa. LÄS MER

 4. 4. Hållbara alternativ till ogräsmedel innehållande glyfosat : för grönsaksodling på friland

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Annika Swensson Källén; [2020]
  Nyckelord :glyfosat; ogräs; grönsaksodling; friland; mekanisk jordbearbetning; utlakning; kvickrot;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie som undersöker hållbara alternativa metoder för att kunna ersätta ogräsmedel innehållande glyfosat inom grönsaksodling på friland. Glyfosat är den aktiva substansen i det bredverkande ogräsmedel Roundup som har funnits på marknaden sedan slutet av 70-talet. LÄS MER

 5. 5. Ogräsbekämpning på järnväg : En jämförande studie av alternativ till glyfosat

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Clara Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Railway; weed management; weed control; maintenance; fixed track; slab-track; glyphosate; pelargonic acid; hot water; steam; electricity; Järnväg; ogräsbekämpning; underhåll; ballastfri; glyfosat; pelargonsyra; hetvatten; vattenånga; elektricitet;

  Sammanfattning : På Sveriges järnvägsnät bekämpas ogräs med det kemiska bekämpningsmedlet glyfosat. En omställning är nu på gång och fler bekämpningsmetoder behöver introduceras, bland annat för att motverka resistensutveckling hos ogräsen. LÄS MER