Sökning: "gråvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet gråvatten.

 1. 1. Systemanalys av tekniska lösningar för att förbättra vattenförsörjningen på Wikområdet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maja Sellergren; Lovisa Nilsson; Katja Nordström; Eleonora Nordenås; Linnea Svärd; Walter Cassel; [2020]
  Nyckelord :Vattenresurs; vattenförsörjning; regnvatteninsamling; konstgjord grundvattenbildning; nanofiltrering; ytvattenrening; högtrycksspolning av brunnar; recirkulation av gråvatten; vattenbesparande metoder; småskalig vattenförsörjning; Wik; multikriterieanalys;

  Sammanfattning : Wikområdet vid Lårstaviken sydväst om Uppsala har sedan sommaren 2018 haft problem med vattentillgången. Region Uppsala som förvaltar området har tillsammans med STUNS Energi beställt en undersökning av möjliga tekniska systemlösningar som kan lösa vattenproblematiken. LÄS MER

 2. 2. Energioptimering industritvätt : Energibesparing BTS Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Johan Bäckström; [2017]
  Nyckelord :Energioptimering; industritvätt; Energibesparing; BTS Umeå; värmeväxlare; Ekoflow; Berendsen textil service AB; gråvatten; avloppsvatten;

  Sammanfattning : Med rådande klimatsituation är ett kontinuerligt arbete med hur man använder energi och hur denproduceras viktigt. Berendsen Textil Service AB (BTS) är ett företag som kontinuerligt arbetar medförbättring för att uppnå sina satta verksamhets- och miljömål. LÄS MER

 3. 3. Tillvaratagande av värmeenergi ur gråvatten med värmepump i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Henrik Åsander; [2017]
  Nyckelord :grey water; gray water; drain water; heat pump; recovery; recycle; gråvatten; spillvatten; värmepump; värmeåtervinning;

  Sammanfattning : Stora mängder energi lämnar bostäder med avloppsvattnet utan något bemödande att återföra det uppvärmda vattnets värmeenergi tillbaka till byggnaden. Med ökade klimatskalsförbättringar av traditionellt slag för att möta de nära-nollenergikrav på nybyggnationer för bostadshus som träder i kraft i slutet av 2020 kan energiförlusterna i byggnader till allt större del allokeras till det avloppsvatten som lämnar byggnaden. LÄS MER

 4. 4. Gråvatten som resurs i den hållbara staden - värmeåtervinning från avloppsvatten i Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Madelaine Hellborg Lapajne; [2016]
  Nyckelord :water engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid värmeåtervinning från gråvatten nyttjas spillvärme som annars skulle gått förlorad från stadens infrastruktur. Gråvatten är avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Utav hushållsavloppsvattnets totala kemiska och termiska energi finns 80 % lagrad i gråvattnet i form av värme. LÄS MER

 5. 5. Litteraturstudie över BDT-vattens miljö- och hälsopåverkan, lagstiftning och lämpliga lösningar för två utvalda koloniområden i Malmö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hedda Areskough; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Phosphorus and nitrogen causes eutrophication in the lakes and seas. One source for phosphorous and nitrogen is wastewater from households. To reduce the impact to the seas it is important to purify the wastewater sufficient. LÄS MER