Sökning: "högskolepedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet högskolepedagogik.

 1. 1. MATEMATIKUNDERVISNING – FRÅN RESULTAT TILL PROCESS En aktionsforkningsstudie kring samverkan i ett höskolepedagogiskt utvecklingsprojekt i lärarutbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Knutsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kollegial samverkan; högskolepedagogik; utvecklingsprojekt; professionella lärandegemenskaper; dialog; kritisk reflektion; aktionsforskning; self-study research; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte:Aktionsforskningsstudiens syfte är att följa ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt och bidra med en bättre förståelse för vad som möjliggör och begränsar utvecklingen av vårt samarbete som lärarutbildare under projektets gång.Teori:Aktionsforskning används som ansats och metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Med bagaget in i studierna - studenters möte med Studie- och yrkesvägledarutbildningen

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ola Tostrup; [2015]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledarutbildningen; Inkludering; Exkludering; Mångfald; Högskolepedagogik;

  Sammanfattning : Denna undersökning genomfördes på nya studenter vid Studie- och yrkesvägledarutbildningen på Malmö högskola hösten 2013. Det som undersökts är hur det varit för studenterna att påbörja utbildningen samt vilka faktorer som de uppfattat som inkluderande och exkluderande i undervisningssituationen. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglig, kompetent och konstruktiv : Lärarstudenters förväntningar på sina framtida uppsatshandledare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Jonsson; [2015]
  Nyckelord :högskolepedagogik; lärarprogrammet; handledning; examensarbete; förväntningar;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en intervjustudie vars syfte är att analysera vilka förväntningar lärarstudenter har på sina framtida uppsatshandledare. Fem lärarstudenter, två förskollärarstudenter och tre ämneslärarstudenter ingår i studien. Materialet analyseras och sorteras efter Gail L Roses kategorier för IMS (Ideal mentor scale). LÄS MER

 4. 4. Identifiera, formulera och värdera : Multimodalitet, bedömningsdiskurs och kunskapssyn i högre utbildning

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Ingrid Forsler; [2014]
  Nyckelord :Multimodalitet; visuell kommunikation; medie- och informationskunnighet; bedömning; högskolepedagogik; bildpedagogik; kunskapsformer;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker bedömningsdiskursen kring multimodala framställningar inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola. Syftet med undersökningen är att belysa vilka kunskaper som känns igen och värderas i studenters medieproduktioner och få en förståelse de föreställningar om kunskap som finns hos studenter och i lärarkollegiet. LÄS MER

 5. 5. Didactic Reasoning in Academic Teacher Development: Towards a New Understanding of Teacher Training for Academics

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)

  Författare :Viktor Aldrin; [2012]
  Nyckelord :högskolepedagogik; högskolepedagogisk undervisning; teologi;

  Sammanfattning : Academic teacher development is an educational meeting place for academics already practising the art of teaching. Yet, it is in courses for this development that academics are supposed to be taught how to teach and how to improve their teaching skills. LÄS MER