Sökning: "handel tull"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden handel tull.

 1. 1. Handelshinders dominoeffekt : en kvantitativ studie av svenska trävarors förutsättningar på den kinesiska marknaden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Erik Grafström; Anna Gebre-Medhin; [2017]
  Nyckelord :internationell handel; tull; handelshinder; Kina; Kanada; USA; Sverige; sågade barrträvaror;

  Sammanfattning : Den internationella virkesmarknaden går sannolikt en spännande framtid till mötes och det råder delade meningar hur denna kommer se ut. Optimister menar att träkonsumtionen i världen kommer öka tillsammans med den ökande miljömedvetenheten och satsningar på träkonstruktioner samt nya träbaserade material är framtiden. LÄS MER

 2. 2. Slopade importtullar på etanol : En analys av framtida ekonomiska effekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Lindblom; Erik Spector; [2008]
  Nyckelord :fuel ethanol; tariff; international trade; sugar; etanol; tull; internationell handel; socker;

  Sammanfattning : För att skydda den europeiska produktionen av bränsleetanol har EU satt upp höga tullar på importerad etanol. Vi har analyserat hur marknaderna för socker och etanol fungerar i Brasilien och EU, därefter försökt förutse vilka samhällsekonomiska effekter ett borttagande av importtullen i EU kan ha. LÄS MER

 3. 3. Hur har frihandelsavtalet mellan EU och Chile förändrat den bilaterala handeln?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Helena Hansson; [2007]
  Nyckelord :internationell handel; inombranschhandel; mellanbranschhandel; frihandelsavtal; associeringsavtal; EU; Chile;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad som har hänt med den bilaterala handeln mellan EU och Chile sedan associeringsavtalet mellan dem trädde i kraft för fyra år sedan. Teorin om effekter av tullsänkningar säger att ett borttagande av en tull bör leda till välfärdsvinster genom prissänkningar. LÄS MER

 4. 4. Gränsfall vid tillämpning av tullförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Brugge; [2007]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tullförordningen ((EG)1383/2003) tillhandahåller ett system med gräns­åtgärder som möjliggör tullmyndigheters ingripande mot varor som miss­tänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och åtgärder mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter. Tullförordningen är därmed en viktig del i den allt vitalare kampen mot en ökande pirattillverkning och varu­­­märkes­förfalskning. LÄS MER

 5. 5. Soft Law i EG-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Wenander; [2002]
  Nyckelord :EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar EG-rättens formellt icke-bindande rättsakter, s.k. soft law såsom resolutioner, rekommendationer och uppförandekoder, och dessas tillämpning och funktion. Mot bakgrund av EG-rättens rättskällesystem undersöks de tre politikområdena jordbruk, tull- och handel samt transporter och transeuropeiska nät. LÄS MER