Sökning: "honor"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade ordet honor.

 1. 1. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Heithausen; [2020]
  Nyckelord :monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. LÄS MER

 2. 2. Införandet av heder som brottsrubricering och särskild försvårande omständighet – Diskussion och analys av lagförslaget och direktivet utifrån de rättsstatliga kriterierna vid kriminalisering i SOU 2013:38.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :Hedersbrott; hedersrelaterat våld och förtryck; hederslagstiftning; kriminalisering; nykriminalisering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Socialt arbete i skuggan av det hedersrelaterade   våldet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Arin Batti; Jasmin Adam; [2020]
  Nyckelord :Honor-related violence and oppression; shame; honor; power; social workers.; Hedersrelaterat våld och förtryck; skam; heder; makt; socialarbetare.;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien är att utforska hur socialarbetare upplever sin kunskap och resurser i sitt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Vi genomförde en kvalitativ undersökning som baserar sig på semistrukturerade intervjuer med fem socialarbetare från två olika kommuner i Sverige, som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors kamp mot hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om fyra kvinnors upplevelser av motmakt, frigörelse och upprättelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Gina Eriksson; Maria Tømmervold; [2020]
  Nyckelord :Honor-related violence; oppression; honor; women’s oppression; violence; Hedersrelaterat våld; förtryck; heder; kvinnoförtryck; våld;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur fyra kvinnor genom motmakt tog sig ifrån hedersrelaterat våld och förtryck (HVF), hur deras frigörelse såg ut och om de upplevde en känsla av upprättelse. Det var en kvalitativ studie som utgick från fyra självbiografier samt användes en riktad kvalitativ innehållsanalys som metod och centrala teorier som makt, motmakt och skam behandlades. LÄS MER

 5. 5. Heder - ett känsligt ämne utan språk : En kvalitativ studie av skolkuratorers beskrivningar av att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cajsa Carlson; [2020]
  Nyckelord :honor related norms; honor related violence; school counselor; collectivism; culture; doxa; heder; hedersrelaterat våld och förtryck; skolkurator; HRV; Social Sciences;

  Sammanfattning : Honor: a delicate subject without terminology - School counselors’ constructions of honor related violence About 10-15 % of the pupils in Swedish schools are estimated to be living under honor related norms in collectivistic environments. The aim of this study was to explore school counselors’ reasoning when working with students who are limited or otherwise affected due to honor related norms. LÄS MER