Sökning: "honor"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade ordet honor.

 1. 1. I ögat av en firestorm- en netnografisk studie om svenska parakrisers dynamik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Dovander; Lovisa Bergström; [2019]
  Nyckelord :strategic communication; crisis communication; public relations; paracrisis; firestorm; social media; crisis management; moral cultures; victimhood culture; strategisk kommunikation; kriskommunikation; parakris; sociala medier; krishantering; moralkulturer; offerkultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, we increasingly face headlines where organizations are accused of inappropriate statements, offending ads and unethical actions. These firestorms, which emerge without any warnings, cause major challenges for organizations’ marketing communication. LÄS MER

 2. 2. "OKUNSKAP ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN VI HAR" : En kvalitativ studie om socialarbetarens upplevelse av arbetet med ’hedersrelaterat våld och förtryck’

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Araxsia Kalous; Sura Hadi; [2019]
  Nyckelord :honor; power; social workers; violence; violence of honor; Sweden; heder; makt; socialarbetare; våld; hedersvåld; Sverige;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka socialarbetarens arbetssätt i relation till flickor i ålder 13-18 år som utsätts för så kallat hedersrelaterat våld (HRV). Studien bygger på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från mottagningsenheten respektive utredningsenheten och empirin har analyserats utifrån det intersektionella- och det kulturella perspektivet. LÄS MER

 3. 3. Hederskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Maryam Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Familj; äktenskap; sexualliv; våld; hot; ära; skam och skuld;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är en kränkning av de universella mänskliga rättigheterna som baseras på alla människors lika värde och rättigheter. Flera internationella konventioner har antagits som ger staten skyldighet att skydda kvinnor, oavsett om våldet mot kvinnor sker i den privata eller offentliga sfären. LÄS MER

 4. 4. ”Det finns ju inget svårare än att behöva bryta upp med hela sin familj” : En intervjustudie om hur socialtjänsten och skyddade boenden han- terar ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Allared; Maria Wirén; [2019]
  Nyckelord :Honour-related violence; crimes of honour; sheltered housing; social services; stigmatization; resources; long-term strategies; Hedersrelaterat våld; skyddat boende; socialtjänst; stigmatisering; resurser; långsiktiga strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare inom social- tjänsten och på skyddat boende arbetar med ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck. Följande frågeställningar preciseras; Vilka dilemman beskriver socialarbetare inom socialtjänsten och på skyddat boende finns i arbetet för att stödja hedersutsatta kvinnor? Hur kan arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck förstås i relation till en kritisk praktik? Stu- dien baseras på en kvalitativ ansats i form av intervjuer med totalt sex stycken socialarbetare verksamma inom socialtjänst och på skyddat boende med kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. LÄS MER

 5. 5. "Socialtjänsten och hedersproblematiken" En kvalitativ studie om hedersvåld utifrån socialsekreterarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Verosa Callaki; Romina Kazemi; [2019]
  Nyckelord :Honor related violence; social work; social service; migration; intersectionality and social constructivism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a qualitative study with the objective to find an understanding for how social workers who work with people affected by honor-related violence, receive and investigate the phenomenon and to illuminate their knowledge on the subject. We collected women´s stories from a source that contains authentic anonymous narratives and prepared one “story” as a vignette. LÄS MER