Sökning: "hot och våld inom kriminalvården"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden hot och våld inom kriminalvården.

 1. 1. Kvalitativ studie om programledarnas upplevelser om behandlingsprogrammet PULS

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Lüdge; Nathalie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Treatment program; PULS; Treatment leader; Self-control; Crime- prevention.; Behandlingsprogram; PULS; Programledare; Självkontroll; Brottsprevention;

  Sammanfattning : Kriminalitet är ett stort problem för samhället och dess invånare, eftersom det stör den allmänna ordningen och inskränker medborgarnas säkerhet. Kriminalvårdens arbete ska därför vara brottsförebyggande, öka människors trygghet och bidra till ett tryggare samhälle. LÄS MER

 2. 2. Hot och våld i kriminalvården – kollegors betydelse för hanteringen av känslor : En intervjustudie med kriminalvårdare från häktesverksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Liisa Linnarsson; Cecilia Wilander; [2015]
  Nyckelord :Correctional officers; threats and violence; management of emotions; colleagues; Kriminalvårdare; hot och våld; hantering av känslor; kollegor;

  Sammanfattning : I denna studie uppmärksammas hotfulla och våldsamma situationer i kriminalvården. Syftet har varit att undersöka vilka känslor som uppstår hos kriminalvårdare i dessa situationer. LÄS MER

 3. 3. Under eller efter tjänst. När är man säker? – En studie om Kriminalvårdares säkerhetsupplevelse.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madelene Olofsson; Alöna Saifulina; [2013]
  Nyckelord :kriminalvård; socialt arbete; hot; våld; trakasserier; privatliv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om förekomsten av hot, våld och trakasserier inom kriminalvården påvisar att detta är en förekommande faktor inom kriminalvårdens verksamhet. Genom policys om hur man skall arbeta ”personligt men inte privat” skapas ett ”vi och dem” perspektiv som påverkar den dynamiska säkerheten. LÄS MER

 4. 4. Kriminalvårdens arbete mot organiserad brottslighet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Andreas Färdigh; [2011]
  Nyckelord :Kriminalvården; organiserad brottslighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att med hjälp av intervjuer och enkäter undersöka hur Kriminalvården arbetar mot organiserad brottslighet. Uppsatsen fokuserar på tre frågeställningar; 1) varför det finns skäl för Kriminalvården att identifiera personer med koppling till organiserad brottslighet, 2) enligt vilka kriterier en sådan identifiering sker samt 3) vilka särskilda åtgärder som riktas mot dessa individer. LÄS MER

 5. 5. Utbildning – men sen då?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

  Författare :Åsa Einarsson; Marie Samuelsson; [2009-01-07]
  Nyckelord :Kriminalvården; HOVIK-utbildning; lärande; arbetslag; reflektion; diskussion;

  Sammanfattning : Bakgrund Denna undersökning är en del i utvärderingen av en utbildningssatsning, HOVIK – hot och våld i Kriminalvården, som Kriminalvården genomfört under 2007. Målet var att skapa en bättre arbetsmiljö genom att förebygga hot- och våldssituationer och därigenom minska sjukskrivningstalen. LÄS MER