Sökning: "hotell- och restaurangbranschen  "

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden hotell- och restaurangbranschen  .

 1. 1. Get a grip, Köksutensilier för jämställdhet : Ett normkritiskt projekt om produktdesign för ökad jämställdhet i restaurangbranschen.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Alice Ekelöf; [2019]
  Nyckelord :Normkritik; restaurangbranschen; ergonomi; co-design; 3D-printning; köksredskap; köksutensilier; stekpanna; användarstudier; formgivning;

  Sammanfattning : GET A GRIP - köksutensilier för jämställdhet är ett projekt som uppmärksammar hur normer och traditioner i kockyrket och produktdesign påverkar upprätthållandet av ojämställda arbetsförhållanden. Projektet har resulterat i ett designförslag på en stekpanna som på sikt kan påverka frågor om jämställdhet bland kockar. LÄS MER

 2. 2. Ett stopp på vägen - En studie om individers upplevelser av arbetssituationen i hotell-och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lisa Mjösberg; Julia Nilssom; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Servicearbete; arbetsförhållanden; flexibilitet; hotell- och restaurangbranschen; arbetsgruppen; relationer i arbetslivet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur individer uppfattar arbetsförhållandena inom hotell-och restaurangbranschen kopplat till flexibilitet och arbetsrelaterade relationer och vilken påverkan dessa innebär för individers uppfattning av arbetet. Med hjälp av teorier och forskning angående servicearbete, flexibilitet och arbetsgruppen, analyseras insamlad empiri från respondenter vilka är aktiva i hotell-och restaurangbranschen. LÄS MER

 3. 3. Högt, lågt eller mittemellan? - Att vara mellanchef i ett hotell- och restaurangföretag ur ett organisationskulturellt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Sjöholm Ericson; [2018]
  Nyckelord :Mellanchef; mellanchefsroll; hotell- och restaurangbranschen; kultur; organisationskultur; arbetssituation; fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : I mitt yrkesliv har jag varit verksam i ett antal olika organisationer inom samma bransch, både som anställd och på mellanchefsnivå. Det har fått mig att fundera på dels hur företag som till synes är ganska lika med samma verksamhet och målsättning ändå kan vara så olika? I denna uppsats tar jag utgångspunkt i hur det är att vara mellanchef. LÄS MER

 4. 4. Motivation bland anställda  : En studie om balansen mellan handlingsfrihet och styrning och dess inverkan på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Hägglund; Lisa Hultén; [2018]
  Nyckelord :motivation; handlingsfrihet; empowerment; styrning; hotell- och restaurangbranschen  ;

  Sammanfattning : Ett förekommande problem hos individer på arbetsplatser är motivationsbrist, till den grad att anställda inte längre vill gå till arbetet som i sin tur kan resultera i att de väljer att säga upp sig. Detta påverkar såväl de anställda och företagen, som ekonomin och folkhälsan i samhället. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarens kontroll genom kundens recension : En studie om övervakning inom hotell- och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Robert Engström; Johnny Forssén; [2018]
  Nyckelord :Övervakning; online-recensioner; feedback; elektronisk övervakning; tillförlitlighet;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur hanterar arbetsgivare personalrelaterad information som kan utläsas ur en kundrecension? Syfte: Syftet är att kartlägga hur arbetsgivare kontrollerar sin anställda utifrån den personalrelaterade informationen som framgår i kundrecensioner.   Metod: En deduktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER