Sökning: "kontroll-lokus"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet kontroll-lokus.

 1. 1. Det minst dåliga: En kvalitativ studie av personals erfarenheter och upplevelser av positivt risktagande i form av ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende inom psykiatrisk heldygnsvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Evelina Ingelsson Lindell; [2019]
  Nyckelord :nolltolerans; positivt risktagande; självskadebeteende; psykiatrisk heldygnsvård; upplevd självförmåga; kontroll-lokus; autonomi; zero tolerance; positive risk-taking; self-injurious behaviour; psychiatric inpatient care; self-efficacy; locus of control; autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende tillämpas inom den psykiatriska heldygnsvården och hur personalen upplever arbetet med metoden. Tolv anställda på en psykiatrisk klinik i Region Skåne intervjuades varpå en tematisk analys genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Pojkars läslust : En studie av digital textanvändning i årskurs 5 och 6

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anna Lekberg; [2016]
  Nyckelord :Digitala texter; läskultur; läslust; pojkar; speciallärare; specialpedagogik; talbok;

  Sammanfattning : I senare PISA-undersökningar tappar svenska elever i läsförståelseresultat och det är främst pojkars resultat som sjunkit. Pojkar i årskurs 4-6 tenderar att tappa lusten att läsa. Det beror till stor del på att textmassorna ökar, språket blir mer avanceras och innehåller fler begrepp. LÄS MER

 3. 3. Ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun : Hur ungdomar i Örebro kommun ser på sin framtid.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fredrik Sinkkonen; [2013]
  Nyckelord :Örebro; ungdomsarbetslöshet; arbetslöshet; arbetsförmedlingen; baby-boom; Matchningsfunktion; arbetskraftsundersökning; arbetsideologi; kontroll-lokus; Intern kontroll-lokus; SCB; Sverige; Skola; Jönköping; arbetsmarknaden; gymnasieelever; framtid; arbete; Fredrik Sinkkonen;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun utifrån gymnasieelevernas egna åsikter och upplevelser. Min frågeställning ser alltså ut enligt nedan:Vad utmärker ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun?                       Hur stor andel av ungdomarna är arbetslösa?                        Vilka drabbas av arbetslösheten? Hur ser gymnasieelever i Örebro kommun på sin framtid inom arbetsmarknaden? Uppsatsen bygger främst på enkäter som två gymnasieklasser svarat på och detta stärks upp av tidigare forskning som jag har ansett som användbar för att kunna svara på min frågeställning. LÄS MER

 4. 4. Målstyrning kontra Personlighet: Vilken har störst betydelse för arbetsprestation, målengagemang och hälsa på ett företag under nedläggning?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jessica Isacsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa tvärsnittsstudie bygger på data som samlades in i ett forskningsprojekt av Lars Häsänen vars resultat visade att målstyrning har betydelse för arbetsprestation, spänningar i arbetet och målengagemang på ett företag under nedläggning. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det också finns ett samband mellan å ena sidan personlighet (kontroll-lokus, självbemästring, neuroticism, samvetsgrannhet och prestationsbaserad självkänsla) och å andra sidan arbetsprestation, målengagemang och spänningar i arbetet. LÄS MER

 5. 5. Core self-evaluations inverkan på individens upplevda anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Johanna Stengård; [2010]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; Core self-evaluations; Självkänsla; Självtillit; Kontroll-lokus; Neuroticism; Locus of control;

  Sammanfattning : I en allt mer flexibel och osäker arbetsmarknad, har individers uppfattning av sin anställningsbarhet påverkan på deras hälsa och mentala välbefinnande. Syftetmed föreliggande studie var att undersöka om core self-evaluations kunde predicera anställningsbarhet, det vill säga individens bedömning av sina egna möjligheter att skaffa ett nytt, likvärdigt arbete. LÄS MER