Sökning: "kunskapsberoende branscher"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kunskapsberoende branscher.

  1. 1. Sambandet mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Andreas Askenbäck; Sofi Sverin; [2019]
    Nyckelord :intellectual capital; intangible assets; corporate performance; financial performance; knowledge based industries; non knowledge based industries; Intellektuellt kapital; immateriella tillgångar; finansiell prestation; kunskapsberoende branscher; icke kunskapsberoende branscher;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation. Ett delsyfte är att undersöka om det finns någon skillnad i andelen intellektuellt kapital hos företag i kunskapsbaserade branscher jämfört med företag i icke kunskapsbaserade branscher. LÄS MER