Sökning: "levnadsvillkor i förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden levnadsvillkor i förändring.

 1. 1. Små ingrepp med stora steg mot förändring : ett utvecklingsförslag i Durban, Sydafrika

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Madelaine From Björk; Jenny Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :Durban; Warwick Junction; arkitekttävling; stadsplanering; gestaltning;

  Sammanfattning : Durban, South Africa’s third-largest city is a socially segregated post apartheid society, struggling with high unemployment and AIDS. The city becomes even more complex with a changing climate, creating an influx of people to the city, putting scarce resources under further stress. LÄS MER

 2. 2. Den ojämlika tandstatusens livsförlopp : En longitudinell studie av sambanden mellan socioekonomisk position tidigare i livet och tandlöshet före och efter pensionsåldern.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Susanna Kanmert; [2013]
  Nyckelord :socioekonomisk position; tandlöshet; tandhälsa; tandstatus; äldre; longitudinell; förändring; livsförloppsperspektiv; ojämlikhet; hälsa; sociala skillnader; LNU; SWEOLD; socialklass; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om och hur socioekonomisk position samvarierar med tandlöshet före och efter pensionsåldern samt med försämrad tandstatus. Datamaterialet som används är Levnadsnivåundersökningen (LNU) 1968 och 1981 och Undersökningen om äldres levnadsvillkor (SWEOLD) 1991, 2002 och 2004 och i studiepopulationen ingår personer som intervjuats i LNU och SWEOLD och som var 69-88 år vid tiden för uppföljning. LÄS MER

 3. 3. Vittne i terapi : Hur psykoterapeuter inom barnpsykiatrin upplever möten med barn, ungdomar och familjer, tillhörande Jehovas Vittnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Susanne Alm; [2012]
  Nyckelord :Jehovas Vittne; barnpsykiatri; barn; ungdomar; familjer; psykoterapeuter; tro.;

  Sammanfattning : Fem psykoterapeuter, med blandad grundutbildning, på en barnspsykiatrisk klinik i Blekinge, har intervjuats. Syftet har varit att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser psykoterapeuterna har av att möta barn, ungdomar och familjer, tillhörande Jehovas Vittnen, i barnpsykiatrin. LÄS MER

 4. 4. Är hälsan jämlik? : En kvantitativ studie över sambandet mellan socioekonomisk position i vuxen ålder och ohälsa hos den äldre populationen.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Berg; [2010]
  Nyckelord :Ohälsa; socioekonomisk position; vuxen ålder; äldre population; förändring; över tid; befolkningsstudie; longitudinell.;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka sambandet mellan socioekonomisk position i vuxen ålder och ohälsa när man blir äldre och om detta eventuella samband beror på att personerna hade sämre hälsa tidigare i livet, samt att undersöka hur hälsa och socioekonomisk position är relaterat till förändring i hälsa över tid. Mått på socioekonomisk position i den här undersökningen har varit socialklass, utbildningsnivå och kontantmarginal. LÄS MER

 5. 5. Chefers arbete med bemötandefrågor : Hur chefer inom LSS arbetar med personalens bemötande av människor med funktionshinder (brukare).

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Runar Furtenbach; [2010]
  Nyckelord :Delaktighet; integritet; jämlikhet i levnadsvillkor; självständighet; själbestämmande; inlevelse;

  Sammanfattning : Bakgrunden till undersökningen är den nationella handlingsplanen för handikappolitiken vars mål är att förbättra bemötande av människor med funktionshinder och SISUS Nationella program, Om bemötande av människor med funktionshinder. Statens institut för särskilt utbildningsstöd, SISUS, fick år 2000, regeringens uppdrag att verka för ökad kompetens om bemötande av personer med funktionshinder. LÄS MER