Sökning: "likheter mellan sverige och england"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden likheter mellan sverige och england.

 1. 1. (Med)gärningsmannaskap - En komparativ studie av kriterierna för (med)gärningsmannaansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kimia Alemtar; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Komparativ rätt; Medgärningsmannaskap; Criminal Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish law has not set forth any evident and accurate criteria for (co-)perpetration. The minimum requirement for (co-)perpetration in Swedish law is support/encouragement and a decisive influence on the occurrence of the crime. LÄS MER

 2. 2. Bostadsförsörjning - En analys av tre bostadsmodeller i Europa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sutthatta Wisetram; [2018]
  Nyckelord :Housing models; Social sector; Subsidized housing; Social housing;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser hur olika sociala byggnadsmodeller, så kallad social sektor, fungerar i Europa och med fokus på Sverige, England och Tyskland. Syftet är att definiera vad social housing är och analysera eventuella skillnader eller likheter mellan dessa olika sociala bostadsmodeller. LÄS MER

 3. 3. Inlärningsmetoder för elever med läs- och skrivsvårigheter : En jämförelsestudie mellan lärare i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nina Passburg; [2018]
  Nyckelord :early years of schooling; Reading and writing difficulties; learning methods; elementary schools; yngre åldrar; läs-och skrivsvårigheter; inlärningsmetoder; internationella grundskolor;

  Sammanfattning : This is a research study about children who develop learning difficulties during the early years of schooling, and how teachers can help them best learn. The focus will be on learning methods, which help students with learning disabilities, learn to read. LÄS MER

 4. 4. Elevers kunskaper om djurarter och i vilket sammanhang de sett och lärt sig om dem

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofie Håkansson; Malin Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Arter; artkunskaper; barn; biologisk mångfald; djur; elever; hållbar utveckling; lärandeplatser;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet utgår från en ämnesdidaktisk teori där vikten av artkunskap betonas i ett större sammanhang samt kopplas till lärarrollen. Artkunskap utgör en grund för att elever ska få möjligheten till att kunna se förändringar som sker i naturen och utveckla förståelse för hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Det otydliga religionsläraruppdraget : -   En systematisk litteraturstudie om den svenska skolans religionskunskap

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jenny Johansson; Michaela Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Religionslärare; religionsdidaktiska utmaningar; F-3 lärare; religionskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att utifrån tidigare forskning analysera vilka didaktiska utmaningar religionslärare ställs inför i samband med stora läroplansförändringar, samt de skoldebatter som ligger till grund för dessa. Dessutom jämförs den svenska och den engelska modellen för religionsundervisning med målet att se om religionslärare i England och Sverige ställs inför samma utmaningar, eller om dessa skiljer sig åt, eftersom att den samtida religionsundervisningen är icke-konfessionell i båda länderna. LÄS MER