Sökning: "media literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden media literacy.

 1. 1. Hur skolbibliotekarier själva beskriver sitt arbete med att stärka elevers digitala kompetens : En kvalitativ intervjustudie med fem skolbibliotekarier i gymnasiet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Marelius; [2021]
  Nyckelord :Skolbibliotekarie; digital kompetens; gymnasiet; professionsteori; nyinstitutionell teori.;

  Sammanfattning : During 2021 the Swedish government released a public inquiry with the purpose of strengthening the school library, to achieve this one of the propositions was to implement the concept media and information literacy into the curriculum. Today it's stated that a school librarian shall work towards strengthening the student’s digital literacy, this is the reason why this concept is used in this thesis. LÄS MER

 2. 2. Mediesamtal : boksamtal utifrån digitala medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Henningsson; Lina Gill Vidfelt; [2021]
  Nyckelord :book talks; digital literacy; media talks; multimodality; preschool; boksamtal; digital kompetens; förskola; mediesamtal; multimodalitet;

  Sammanfattning : This is a quantitative study with qualitative elements which investigates if, and in that case how, preschool teachers in a Swedish medium-sized municipality are working with, and thinking about media talks - book talks when it comes to other media types than physical books.  The method consists of a quantitative strategy based on a semi-structured survey, sent out to the preschool teachers of the municipality. LÄS MER

 3. 3. Bortom det planerade : Folkbibliotekariers arbete med medie- och informationskunnighet gentemot unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Malin Hyttstrand; Patrik Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Folkbibliotek; medie- och informationskunnighet; MIK; ungdomar; folk- och skolbibliotek; informationskompetens; unga; programverksamhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse how Swedish public libraries work with media and information literacy towards young people. The research questions are What does the youth activity look like in public libraries? How do public librarians use the term media and information literacy? And how is the work with media and information literacy conducted? These are based on the conception of the librarian's knowledge of the concept media and information literacy and Swedish public libraries work for democracy and young people's popular education. LÄS MER

 4. 4. DESINFORMATION, KOMMUNIKATION OCH KLASSRUMMET : Lärares upplevelser av desinformation i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ivan Granberg; [2021]
  Nyckelord :​civics education; deliberative democracy; disinformation; fake news; media literacy; misinformation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine perceptions among civics teachersactive in upper primary and secondary schools in Sweden regardingdisinformation. In particular, the study focuses on ways in which disinformation inthe classroom interacts with media literacy as well as deliberative democraticideals. LÄS MER

 5. 5. INTE ÄNNU ETT GOTT EXEMPEL : En kvalitativ undersökning av skolbibliotekets ändamålsenlighet med hjälp av metoden grundad teori

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Edit Djurberg; [2021]
  Nyckelord :School library; school librarian; expediency; grounded theory; equivalence perspective; student learning; reading promotion; media and information literacy.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The inquiry into strengthened school libraries was submitted to the Swedish Minister of Education at the same time as I started to write my thesis. It states the importance of school libraries and calls for an enhanced role of school libraries in education. LÄS MER