Sökning: "militär verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden militär verksamhet.

 1. 1. Vänner och fiender under det andra världskriget : C-byråns arbetsformer och underrättelsesamverkan under krigets växlande vindar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Morgan Norberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningsområdet för denna uppsats var den inofficiella svenska militära underrättelsetjänsten under det andra världskriget. Syftet med denna uppsats var att undersöka C-byråns verksamhet under det andra världskriget med avseende på utvecklingen av organisationens arbetsformer under krigsåren och utvecklingen gällande samverkan med utländska organisationer. LÄS MER

 2. 2. Hemvärnets samverkan med andra civila aktörer i det nya Totalförsvaret

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Nicklas Kamperhaug; [2020]
  Nyckelord :Försvarsmakten; Totalförsvar; Hemvärnet; NIDAS triangelteori för samverkan; samverkan; civil-militär samverkan; grundad teori.;

  Sammanfattning : Totalförsvar är en verksamhet vars syfte är att bistå samhället vid kris och krig och består av både militärt- och civilt försvar. Syftet med den föreliggande studien är att ge en djupare förståelse för den rådande samverkan mellan Försvarsmakten, Hemvärnet och det civila försvaret ur ett totalförsvarsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Riksförbundet Sveriges Lottakårer : En studie om lottornas verksamhet inom Sveriges försvar under 1980-talet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carolina Jansson; [2020]
  Nyckelord :Women; Gender; Organization; Swedish Armed Forces; Women within the military; Military; Organization theories; Kvinnor; Genus; Organisation; Försvarsmakten; Kvinnor i militären; Militär; Organinsationsteori;

  Sammanfattning : This thesis has its primary focus on the voluntary female organization by the name Riksförbundet Sveriges Lottakårer. It is a voluntary defense organization by women that was founded after the first world war in 1924 and is still active till this day. LÄS MER

 4. 4. Ledningsfilosofi och militärstrategisk kommunikation : En kvalitativ textanalys av Doktrin för gemensamma operationer

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Åhlén; [2020]
  Nyckelord :uppdragstaktik; strategisk kommunikation; doktrin; ledning;

  Sammanfattning : Militärstrategisk kommunikation är en funktion som samordnar Försvarsmaktens budskap i form av ord och handling. Funktionen kräver koordinering och samordning av militär verksamhet på alla ledningsnivåer samtidigt som Doktrin för gemensamma operationer och andra styrdokument förespråkar en decentraliserad ledningsfilosofi baserad på uppdragsstyrning och initiativ underifrån. LÄS MER

 5. 5. Clash of Professions : Civila chefer i den militära professionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Håberget; Fredrik Hansson; [2020]
  Nyckelord :military profession; civilian managers; group dynamics; mandate; militär profession; civila chefer; dynamik; mandat;

  Sammanfattning : Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter och ungefär en tredjedel av alla medarbetare är civila. Myndigheten har som strategisk inriktning att tillväxa och andelen civila chefer ökar. LÄS MER