Sökning: "missbruk barn"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden missbruk barn.

 1. 1. Kan ett screeninginstrument underlätta identifieringen av psykosociala riskfaktorer i små barns hemmiljö?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Berg; [2021]
  Nyckelord :screeninginstrument; psykosociala riskfaktorer; prevention; barnmisshandel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn far illa i vårt land. Alla former av barnmisshandel kan ge fysiska och psykiska konsekvenser hela livet. Att identifiera psykosociala riskfaktorer tidigt i ett barns liv och erbjuda insatser till vårdnadshavarna kan minska barns lidande. LÄS MER

 2. 2. "Man var liksom kidnappad i hjärnan. Av sig själv" : En kvalitativ studie om att lämna det kriminella livet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Erika Grund; Karolina Nowak; [2021]
  Nyckelord :criminality; turning points; life stories; desistance; addiction; kriminalitet; vändpunkter; livshistorier; upphörande; missbruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka deltagarnas självbeskrivna vändpunkter som möjliggjort upphörandet från kriminalitet och droger, samt vilka faktorer som beskrivits som centrala i upprätthållandet av den nya livsstilen. Studien har baserats på sex intervjuer med personer som tidigare levt ett kriminellt liv. LÄS MER

 3. 3. SIP- Ett mångtydigt fenomen : Biståndshandläggares erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Glansk; [2021]
  Nyckelord :samordnad individuell plan; SIP; äldreomsorg; samverkan; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : Det finns inte mycket forskning kring samordnad individuell plan (SIP) och den forskning som finns berör främst professionella inom socialtjänsten med målgrupperna barn och unga, funktionshinder, psykiatri och missbruk. Med en växande andel äldre i svenska samhället har socialstyrelsen tagit fram dokument för samordnad individuell plan specifikt för gruppen äldre. LÄS MER

 4. 4. Cannabisdiskurser i svensk press : En kvantitativ innehållsanalys av förändringen mellan 2012 och 2020

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :cannabis; media; press; discourse; change; cannabis; media; tryckt press; diskurs; förändring;

  Sammanfattning : While the western world is in the midst of a liberalisation trend where laws concerning cannabis are frequently changed in favour of a more permissive stance, the characteristic Swedish objective for “a drug-free society” remains. Based on five different cannabis discourses in Swedish press, which have been identified in previous research, this paper uses a quantitative content analysis to examine how often these discourses appear, and the scope they are given, in four of Sweden’s largest newspapers. LÄS MER

 5. 5. Osäkra problem – men självklara insatser. En diskursanalys av Socialstyrelsens framställning av missbrukande föräldrar och deras barn

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofie Svensson; [2021]
  Nyckelord :parental substance abuse; alcohol substance abuse; drug substance abuse; children; parents; families; portrayal; discourse; discourse analysis; Swedish National Board of Health and Welfare; missbruk; alkoholmissbruk; drogmissbruk; barn; föräldrar; familjer; framställning; diskurs; diskursanalys; Socialstyrelsen.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how substance-abusing parents, and children with substance-abusing parents, are portrayed in national guidance documents published by the Swedish National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen). The method used was discourse analysis, and the theoretical framework was social constructivism and discourse theory. LÄS MER