Sökning: "missbruk barn"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden missbruk barn.

 1. 1. Barn som utsätts för indirekt våld till följd av mäns våld mot kvinnor : En intervjustudie utifrån socialarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Khalat Azeez; Hazal Baysal; [2022]
  Nyckelord :child; indirect violence; family; social workers; perpetrator; risk factors; barn; indirekt våld; familj; socialsekreterare; förövare; riskfaktorer;

  Sammanfattning : The purpose of the following qualitative study was to explore social workers' perspectives on children's experiences of being exposed to domestic violence due to men's violence against women. The purpose was also to explore social workers' perceptions of support measures that used. LÄS MER

 2. 2. Hur den sociala miljön påverkar incestutsatta personers delaktighet i aktivitet : Analys av självbiografier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Erik Karlsson; Matilda Rosén; [2022]
  Nyckelord :Occupational therapy; Incest; Social environment; Participation; Occupation; Sexual and Reproductive Health and Rights; SRHR; Arbetsterapi; Incest; Social miljö; Delaktighet; Aktivitet; Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; SRHR;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva incestutsatta personers upplevelse av hur den sociala miljön hindrat eller främjat deras delaktighet i aktivitet både som barn och vuxen. Metod: Litteraturstudie av självbiografier vilka analyserades utifrån en kvalitativ analys av berättelser och resulterade i fem kategorier: Behovet av stöd för en sund kärleksrelation, vuxna påverkar barns lek och fritid, avgörande faktorer för missbruk, utsattheten driver utbildning och karriär och bemötandet påverkar vård och rättsprocess. LÄS MER

 3. 3. Att använda e-hälsoverktyg i behandlingsarbete : En kvalitativ studie som beskriver behandlares erfarenheter av välfärdsteknik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Linda Linnéa Bergman; [2022]
  Nyckelord :Welfare technology; Social workers; e-health tools; Addiction units; Välfärdsteknik; Behandlare; E-hälsoverktyg; Missbruks- och beroendevården;

  Sammanfattning : Ett folkhälsoarbete inriktas på hälsofrämjande- eller förebyggande insatser vilket kan ske på lokal nivå mot den enskilde individen. Missbruks- och beroendevården ansvarar för att ge stöd och behandling till personer som har ett missbruk eller beroende av ohälsosamma levnadsvanor. LÄS MER

 4. 4. Att hjälpa barn i familjer med missbruk : En kvalitativ studie om de professionellas upplevelser av arbetet med barn till föräldrar med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Moa Jakobsson Anehäll; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :barnperspektivet; missbruk; professionella; barn till föräldrar med missbruksproblematik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Offer, förövare eller en helt vanlig Svensson : Skildringar av narkotikabrukare i svensk press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Kajsa Burman; Jenny Bäckman; [2022]
  Nyckelord :Deviants; discourse analysis; drug users; media; Sweden; Avvikare; diskursanalys; narkotikabrukare; media; missbruk;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att analysera hur svensk dags- och kvällspress framställer narkotikabrukare. Metoden som användes för att besvara syfte och frågeställningar var en kritisk diskursanalys. Studiens teoretiska grund var socialkonstruktionism och kritisk diskursanalys i relation till Goldbergs (2010) stämplingsteoretiska modell. LÄS MER