Sökning: "Marcus Miller"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Marcus Miller.

 1. 1. Dockless electric scooters and the sustainable mobility transition in Stockholm : User study, stakeholder insights and policy perspectives

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Marcus Miller; [2020]
  Nyckelord :E-scooters; Electric Scooter; Sustainability; Transition; Multi-Level Perspective; Sustainable Transport; Micromobility; Mobility-as-a-Service;

  Sammanfattning : In the context of increasing car ownership in Stockholm, this thesis explores the emergenceof e-scooters in the city and what role they could play in achieving a transition away from carusage.This is explored using theories of sustainable transitions: the multi-level perspective,transition management and strategic niche management. LÄS MER

 2. 2. Kapitalstrukturen i svenska SME-företag : En studie utifrån pecking order-teorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tone Fjellstedt; Marcus Mattsson; [2018]
  Nyckelord :pecking order-teorin; SME-företag; svenska SME-företag; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Forskningsområdet kring kapitalstruktur är utbrett. Det finns ett stort urval av teorier och studier kring företags kapitalstruktur och skuldsättningsgrad. Trots detta finns inte så många studier gällande svenska SME-företags kapitalstruktur. LÄS MER

 3. 3. Feminina män och... Maskulina kvinnor? : En kvalitativ interkulturell jämförelsestudie av genuskonstruktion i reklambilder i Sverige och USA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcus Dennemark; Marcus Lewander; [2017]
  Nyckelord :Hofstede; MAS; gender theory; stereotypes; Goffman; advertising; Sweden; USA; Hofstede; MAS; genusteori; stereotyper; Goffman; reklam; Sverige; USA;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att genom en kvalitativ metod pröva tillförlitligheten i Geert Hofstedes maskulinitetsdimension (MAS). MAS förklaras ingående i uppsatsens inledande kapitel, men är en del i Hofstedes mer övergripande kulturdimensionsteori, som ämnar att förklara kulturella skillnader mellan olika länder (De Moij & Hofstede, 2010). LÄS MER

 4. 4. Do Increased Capital Requirements Lead to Higher Interest Margins? -A Study in the Swedish Banking Sector

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lowe Rehnberg; Marcus Wikström; [2014-07-02]
  Nyckelord :Banking; Basel III; Modigliani Miller; Capital Ratio; Capital Requirements; Interest Margins; Sweden;

  Sammanfattning : This paper examines the impacts of the capital ratios stipulated in Basel III on banks’ interest margins. The Basel III rules were established as a response to the financial crisis in 2007-2009 when it became obvious that the previously existing rules were unable to cope with the growing complexity of the financial markets. LÄS MER

 5. 5. A Theoretical and Empirical Study of how Capital Structure influences the Performance and Enterprise Value -A study of the Norwegian shipping industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Bengtsson; Marcus Wagner; [2013-06-18]
  Nyckelord :Capital Structure; Performance; Norwegian Shipping Industry; Modiglian Miller; Tradeoff theory; Principal egency theory;

  Sammanfattning : ThispaperoughttogiveanintroductiononthesubjectofcapitalstructureandfurtherascertainhowwellMillerandModigliani’stheorems,thetradeofftheoryandtheownerstructurecanexplaintheperformanceforthe21listedNorwegianshippingcompanies.Ourempiricalfindingssuggestthatourselectionofcompaniesshowtendenciesoffollowingthetradeofftheoryandthatthereisapreferredcapitalstructure. LÄS MER